Dom Pomocy Społecznej w Bielawie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DPS

Do wnoszenia odpłatności za pobyt w DPS obowiązani są:

 

I. Mieszkaniec DPS - nie więcej niż 70% swojego dochodu.

Jeżeli dochód osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej nie jest wystarczający do pokrycia opłaty za pobyt w DPS, wówczas badana jest sytuacja finansowa członków jej najbliższe rodziny.

Nieprawdą jest, że osoba ubiegająca się o skierowanie do domu pomocy społecznej musi mieć określony wysoki dochód.

 

II. Małżonek, zstępni przed wstępnymi.

Jeżeli małżonek nie żyje, do ponoszenia opłat zobowiązane są dzieci.

Ze względu na dobry status materialny dzieci mogą dofinansować dobrowolnie różnicę między 70% ( odpłatność mieszkańca) do pełnej odpłatności.

 

W przypadku osoby samotnie gospodarującej, zobowiązana jest ona do dofinansowania pobytu w DPS swojego członka rodziny, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego tj. 634 zł x 300 % = 1 902 zł.

 

Natomiast osoba gospodarująca w rodzinie, obowiązana jest do dofinansowania pobytu w DPS swojego członka rodziny, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego tj. 514 zł x 300 % = 1542 zł na osobę w rodzinie.

 

W każdym jednak z tych przypadków kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty za pobyt w DPS nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego ( odpowiednio: dla osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie ).

 

Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej

można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty,

w szczególności jeżeli:

1) wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;

2) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;

3) małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;

4) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

 

III. Gmina. 

Do wnoszenia opłaty zobowiązana jest gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez osoby (małżonek, zstępni, wstępni)

Należy jednak podkreślić, że osoby : małżonek, wstępni przed zstępnymi i gmina nie mają obowiązku opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

 


Osoba odpowiedzialna za treść: Renata Giża
Data modyfikacji: 2017/08/22 12:43:20
Redaktor: Renata Giża