Dom Pomocy Społecznej w Bielawie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DPS

Do wnoszenia odpłatności za pobyt w DPS obowiązani są:

 

I. Mieszkaniec DPS - nie więcej niż 70% swojego dochodu.

Nieprawdą jest, że osoba ubiegająca się o przyjęcie musi mieć określony wysoki dochód. Jeżeli dochód ubiegającej się osoby nie jest wystarczający do pokrycia opłaty za pobyt w domu, wówczas badana jest sytuacja finansowa członków jej najbliższej rodziny.

 

II. Małżonek, zstępni przed wstępnymi.

Jeżeli małżonek nie żyje, do ponoszenia opłat zobowiązane są dzieci.

Ze względu na dobry status materialny dzieci mogą dofinansować dobrowolnie różnicę między 70% ( odpłatność mieszkańca) do pełnej odpłatności.

 

W przypadku osoby samotnie gospodarującej, zobowiązana jest ona do dofinansowania pobytu w DPS swojego członka rodziny, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 250 % kryterium dochodowego tj. 477zł x 250 % = 1.192,50 zł.

 

Natomiast osoba gospodarująca w rodzinie, obowiązana jest do dofinansowania pobytu w DPS swojego członka rodziny, jeżeli dochód jest wyższy niż 250 % kryterium dochodowego tj.351zł x 250 % = 877,50 zł na osobę w rodzinie.

 

W każdym jednak z tych przypadków kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty za pobyt w DPS nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego ( odpowiednio: dla osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie ).

 

Ze względu na niskie dochody w rodzinie można zwolnić z opłat za pobyt w DPS częściowo lub całkowicie jeśli:

  • wnoszą opłaty za pobyt innych członków rodziny w DPS, Ośrodku Wsparcia lub innej placówce,
  • występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,

  • małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymujący się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia,osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

III. Gmina. 

Do wnoszenia opłaty zobowiązana jest gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez osoby (małżonek, zstępni, wstępni)

Należy jednak podkreślić, że osoby : małżonek, wstępni przed zstępnymi i gmina nie mają obowiązku opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

 


Osoba odpowiedzialna za treść: Renata Giża
Data modyfikacji: 2009/07/23 09:41:41
Redaktor: Anna Kolebska