Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstepKLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodznie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Pani Wioletta Oszywa tel. 74-833-98-95, inspektordanychosobowych@pcprdzierzoniow.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie RODO - w związku z realizacją zadań Powiatu dot. rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, ochrony zdrowia, wspierania rodzin zastępczych i osób niepełnosprawnych, na podtsawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Podstawą przetwarzania jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.UE.L.2016.119.1).
 5. Podanie danych osobowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 7. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami dot. archiwizacji.
 8. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo cofnięcia zgody.
 9. Mają państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym bądź warunkiem zawarcia umowy, jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z usług Administratora.


ADRES:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia
ul.Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów

 

KONTAKT:
tel. 74-833-98-95
tel./fax 74-833-98-96

księgowość 74-833-16-14

e-mail: pcpr@pcprdzierzoniow.pl


STRUKTURA ORGANIZACYJNA:
Dyrektor - Elżbieta Jabrzyk

Zespół ds. świadczeń, pomocy społecznej oraz osób niepełnosprawnych –

 1. Magdalena Bracichowicz,
 2. Justyna Tarnowska – Gnieciak,
 3. Ilona Krzos, 
 4. Magdalena Jachowicz,
 5. Wioletta Oszywa
 6. Magdalena Rudnicka-Łoś

 

 

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej –

 1. Lena Reszka-Woźnicka,
 2. Małgorzata Sazońska,
 3. Magda Mańdok - Ciapka,
 4. Aleksandra Chmielewska - Bąba,
 5. Magdalena Kozak,
 6. Ilona Krzos
 7. Mariola Rządeczko
 8. Cecylia Szpyrka
 9. Agnieszka Lemieszek
 10. Karina Adamowicz
 11. Justyna Jasińska

 

Zespół administracyjno – księgowy:

 1. Aneta Jurczenko – Główna Księgowa,
 2. Katarzyna Nowakowska,
 3. Agnieszka Kachniarz

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2017, poz.697 z póź.zmianami)
 2. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2016, poz.930 z póź.zmianami)
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2016, poz.1793 z póź.zmianami)
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016, poz.1870 z póź.zmianami)
 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2018, poz.511 z póź.zmianami)
 6. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016, poz. 902)
 7. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2015, poz. 1390 z póź.zmianami)
 8. ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2016, poz. 1990 z póź.zmianami)
 9. uchwały Nr XVI/120/11 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia (z póź.zmianami) 


Osoba odpowiedzialna za treść: Elżbieta Jabrzyk
Data modyfikacji: 2018/09/03 14:40:44
Redaktor: Agnieszka Kachniarz