Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów

tel./fax 074/832-32-30

e-mail pcprddz@neostrada.pl

 

Pracownicy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:

 1. Waldemar Jaworski - Przewodniczący,
 2. Agnieszka Koniarczyk,
 3. Emilia Kowalska,
 4. Halina Orasińska,
 5. Stanisława Żygadło

 

Do zadań Zespołu należy wydawanie:

 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenia o niepełnosprawności,
 • orzeczenia do ulg i uprawnień,
 • legitymacji osoby niepełnosprawnej
 • kart parkingowych.

 

Skargi i wnioski przyjmowane są przez:

 

 1. Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - 58-200 Dzierżoniów ul.Piastowska 1 pok.404 lub w sekretariacie - od poniedziałku do piątku w godz. 8-12;
 2. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia - 58-200 Dzierżoniów ul.Piastowska 1  pok.416;
 3. Starostę Dzierżoniowskiego - 58-200 Dzierżoniów Rynek 27;
 4. Przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - 50-153 Wrocław pl.Powstańców Warszawy 1;
 5. Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - 00-513 Warszawa ul.Nowogrodzka 1/3/5.

Informujemy, że od dnia 1 września 2017r. obowiązuje nowy wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność.

"Nową" legitymację dokumentującą niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności wydaje się:

 1. osobie posiadającej prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 2. na podstawie ostatniego orzeczenia,
 3. po załączeniu do wniosku fotografii o wym.35 x 45 mm, w formacie jak do dowodu osobistego,
 4. legitymację wydaje się na okres ważności orzeczenia, nie dłużej niż na okres:
 • 5 lat dla dzieci (posiadających orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych),
 • 10 lat dla osób dorosłych w wieku do 60 lat (posiadających ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na stałe),
 • bezterminowo dla osób, które ukończyły 60 rok życia (posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na stałe).

Legitymację odbiera się osobiście lub przez osobę upoważnioną do odbioru legitymacji, w PZON Dzierżoniów ul.Piastowska 1 pok. 403.

  Za wydanie duplikatu legitymacji wydanej od 1 września 2017r. będzie pobierana opłata w kwocie 15 zł. (art.6cc ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Dz.U. z 2016r., poz.2046 z póź.zm.)

 

 


 

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. i należy ją wpłacić na konto:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia ul.Piastowska 1  58-200 Dzierżoniów  

Bank Spółdzielczy o/Dzierżoniów   nr konta 55 9527 0007 0026 0938 2000 0001    tytułem "karta parkingowa"

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. Oznacza to, że co do zasady wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca br., utracą z dniem 1 grudnia 2014 r. swoją ważność.          

 

UWAGA!

Orzeczenia wydane przed 01.07.2014r. tracą uprawnienia do wyrobienia karty parkingowej poza orzeczeniami spełniającymi łącznie poniższe warunki:

1. znaczny stopień niepełnosprawności;

2. jeden z trzech kodów: 04-O, 05-R lub 10-N;

3. wskazanie do karty parkingowej (wskazane pkt 9 orzeczenia)


Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa będzie wydawana wyłącznie (dotyczy orzeczeń wydanych po 01.07.2014r.):
1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;           
2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;      

Od dnia 1 lipca 2014 r. osoba niepełnosprawna zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej.

Zgodnie z nowelizacją ustawy - Prawo o ruchu drogowym okres ważności kart parkingowych wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2014r. został wydłużony do dnia 30 czerwca 2015r.


Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony. Karta parkingowa wydawana jest na okres ważności orzeczenia jednak nie dłużej niż na okres 5 lat. Jeżeli orzeczenie uprawniające do karty parkingowej zostało wydane na czas nieokreślony (bezterminowo) albo na okres dłuższy niż 5 lat to i tak karta parkingowa zostanie wydana wyłącznie na okres 5 lat od dnia jej wydania. Jeżeli orzeczenie po dniu 1 lipca zostanie wydane na czas nieokreślony to karta parkingowa straci swoją ważność po 5 latach. Ale w tym przypadku aby uzyskać kolejną kartę wystarczy złożenie wniosku o jej wydanie, nie będzie potrzebne nowe orzeczenie.

 Karta parkingowa dla placówek

        Kartę parkingową wydaje się placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Kartę parkingową placówce wydaje się na okres 3 lat.       

Tryb wydawania karty parkingowej  

   Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki (wzór wniosku).

 

Wniosek osoby niepełnosprawnej składa się do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Wniosek placówki składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na siedzibę placówki.

 

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

1)   osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

2)     osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;

3)   osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

 Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę.

W przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator.

W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

We wniosku, w miejscu oznaczonym jako „wzór podpisu”, osoba niepełnosprawna składa wzór podpisu, z wyjątkiem:

1)     osoby, która nie ukończyła 18. roku życia;

2)     osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo;

3)     osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu.

W przypadku osoby która nie ukończyła 18 roku życia, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo, a także osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu oraz wniosku placówki miejsce oznaczone we wniosku jako „wzór podpisu” pozostawia się niewypełnione.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

1)     jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;

2)     dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;

3)    oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej – do wglądu

 Uwaga: W przypadku złożenia wniosku przez osoby które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

 Do wniosku placówki dołącza się:

1)     dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;

 Składając wniosek wnioskodawca oświadcza o:

1)     posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;

2)  prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej. 

 

Składając wniosek przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

 

 


 

OGŁOSZENIE

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Dzierżoniowie informuje, że ma do dyspozycji wózek inwalidzki dla potrzeb klientów Orzecznictwa. Osoby niepełnosprawne zgłaszające się na komisję lekarską, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć z parkingu do budynku komisji, mogą zgłosić telefonicznie (74-832-32-30) konieczność skorzystania z wózka inwalidzkiego. 


Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Łata
Data modyfikacji: 2018/02/06 14:07:59
Redaktor: Magdalena Jachowicz