Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Informacje o środowisku i jego ochronie

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 21 ust.1 i art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.z 2013 r. poz 1235 z póź. zm.) - umieszczamy publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod adresem: www.ekoportal.pl.

 

 

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o opracowaniu i możliwości zapoznania się z Uchwałą Nr 3642/V/17 z dnia 11.04.2017 r.  ws. przyjęcia projektu Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5  oraz Uchwałą Nr 3641/V/17 z dnia 11.04.2017 r. ws. projektu zmiany Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego  więcej >


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, dotyczące ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kamionki PLH020005.  więcej >


Informacje Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu dotyczące monitoringu środowiska  więcej >


POZWOLENIA ZINTEGROWANE  więcej >


INFORMACJA O POZWOLENIACH NA BUDOWĘ
(w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r.)  więcej >


REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI  więcej >


Ocena stanu środowiska na terenie powiatu dzierżoniowskiego opracowana na podstawie badań monitoringowych.  więcej >


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia pod dnem rzeki Ślęzy w km 69+650 (dz. nr 29/1 obręb Wojsławice, m. Niemcza) projektowanym wodociągiem o średnicy Ø160 z rur PE w stalowej rurze osłonowej Ø250 w m. Niemcza  więcej >


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z projektowanej drogi - obwodnicy miasta Dzierżoniowa.  więcej >


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj rowów i wylotów kanalizacji deszczowej w związku z budową chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3006D w Bielawie  więcej >


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia przyłączem wodociągowym Ø40PE pod dnem potoku Kłomnica w Piskorzowie.  więcej >
Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Złotnicka
Data modyfikacji: 2017/06/07 09:10:42
Redaktor: Patrycjusz Sztaba