Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Informacje o środowisku i jego ochronie

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 21 ust.1 i art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.z 2013 r. poz 1235 z póź. zm.) - umieszczamy publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod adresem: www.ekoportal.pl.

 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, dotyczące ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kamionki PLH020005.  więcej >


Informacje Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu dotyczące monitoringu środowiska  więcej >


POZWOLENIA ZINTEGROWANE  więcej >


INFORMACJA O POZWOLENIACH NA BUDOWĘ
(w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r.)  więcej >


REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI  więcej >


Ocena stanu środowiska na terenie powiatu dzierżoniowskiego opracowana na podstawie badań monitoringowych.  więcej >


Obwieszczenie Zarządu Województwa z dnia 20 listopada 2017 r. o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego: Uchwały Nr XXXVIII/1255/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego oraz Uchwały nr XL/1330/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.  więcej >


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF, zlokalizowanej na terenie zakładu Ekologiczne Centrum Odzysku, znajdującego się w Bielawie, przy ul. Ceglanej 10.  więcej >


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w związku z budową kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie"  więcej >
Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Złotnicka
Data modyfikacji: 2018/02/01 11:54:44
Redaktor: Bożena Ralko