Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania pozwolenia zintegrowanego

 Na podstawie:

  • art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

  • art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 519 z późn. zm.)

  • art. 30 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)

zawiadamia się, że na wniosek Pana Marcina Kaźmierskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pn. Kancelaria Ekologiczna Marcin Kaźmierski, ul. Zagrodnicza 21a, 61-654 Poznań, działającego w imieniu ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o., ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF, zlokalizowanej na terenie zakładu Ekologiczne Centrum Odzysku, znajdującego się w Bielawie, przy ul. Ceglanej 10.

W związku z powyższym informuję, iż wniosek o wydanie pozwolenia (wraz z jego uzupełnieniem) wyłożony jest do publicznego wglądu w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju, ul. Świdnicka 38, pok. 117, od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania.

Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag i wniosków, dotyczących wniosku o wydanie decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego w formie pisemnej, ustnie do protokołu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: powietrze@pow.dzierzoniow.pl w terminie od dnia 04 grudnia 2017 r. do dnia 03 stycznia 2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Starosta Dzierżoniowski.

Zgodnie z art. 21 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), dane o wniosku zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie, dostępnym pod adresem: www.ekoportal.gov.pl.

Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron, dotyczących możliwości czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wynikających z art. 10 i art. 73 kpa.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

  • udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tutejszego Urzędu,

  • ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibach organu właściwego w sprawie, tj. na tablicy ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38 oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27,

  • ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie organu gminy właściwej miejscowo ze względu na lokalizację inwestycji,

  • ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie podmiotu prowadzącego instalację oraz w miejscu prowadzenia instalacji.

 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Złotnicka
Data modyfikacji: 2017/12/04 09:28:17
Redaktor: Bożena Ralko