Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

   Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1121 z póź. zm.) zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pani Ewy Twardysko, prowadzącej firmę "GEOTECH" Ewa Twardysko, ul. Księcia Bolka 18/1, 58-100 Świdnica, działającej w imieniu "Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków o RLM 45 190 (równoważna liczba mieszkańców) w Dzierżoniowie do rzeki Piławy w ilości: 

Qmax h. = 1024 m3/h

Qśr. d. = 7500 m3/d

Qmax. r. = 3 285 000 m3/rok,

o parametrach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2014 r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800), obejmujących następujące wskaźniki zanieczyszczeń: BZT5, ChZT, azot ogólny, fosfor ogólny, zawiesinę ogólną, cynk, chrom ogólny, miedź, nikiel, węglowodory ropopochodne, cyjanki wolne, cyjanki związane.

W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, pok. 117 (I piętro), tel. 74-832-36-69 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Złotnicka
Data modyfikacji: 2017/12/04 09:38:34
Redaktor: Bożena Ralko