Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Rejestracja uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, ul. Rynek 27

Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

III piętro, pokój 317, nr telefonu: 74 832-52-29,

e-mail: so@pow.dzierzoniow.pl

 

 

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016, poz. 176 z późn. zm.);

2) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz.210 t.j.);

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.);

4) Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449);

 

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek.

2. Protokół z Zebrania Założycielskiego wraz z:

- uchwałą o powołaniu klubu

- uchwałą o zatwierdzeniu statutu

- uchwałą o powołaniu 3-osobowego Komitetu Założycielskiego.

 

3. Lista założycieli zawierająca:

- imię i nazwisko;

- datę i i miejsce urodzenia;

- miejsce zamieszkania;

- własnoręczne podpisy.

  

4. Informacja o adresie tymczasowej siedziby klubu.

 

5. Statut Klubu sporządzony w 3 egzemplarzach, określający w szczególności:

- nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;

- teren działania i siedzibę;

- cele i sposoby ich realizacji;

- sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;

- władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;

- sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał;

- sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;

- zasady dokonywania zmian statutu;

- sposób rozwiązywania się stowarzyszenia.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa.

 

Termin i sposób załatwienia:

Decyzję o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.

 

Opłaty:

1. Opłata skarbowa dla klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej - 10 zł.

2. Opłata skarbowa dla uczniowskich klubów sportowych - nie pobiera się.

 

Opłatę skarbową należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1 lub na rachunek bankowy 34 9527 0007 0046 7773 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie

 

 Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Starosty Dzierżoniowskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

Postępowanie po otrzymaniu decyzji o wpisie klubu do ewidencji:

Po otrzymaniu decyzji o wpisie klubu do ewidencji prowadzonej przez Starostę Dzierżoniowskiego należy zwołać Walne Zebranie oraz dokonać wyboru władz Klubu zgodnie z zapisami w Statucie. Po Walnym Zebraniu w ciągu 14 dni należy przesłać na adres Starostwa protokół z Walnego Zebrania oraz odpisy podjętych uchwał.

 

Zmiany dotyczące władz, adresu siedziby oraz Statutu Klubu należy zgłaszać w Starostwie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Grażyna Wójcik
Data modyfikacji: 2017/07/19 13:28:34
Redaktor: Łukasz Łoś