Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

 

ZARZĄD POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018.

 1. Rodzaje zadań i wysokość przeznaczonych środków publicznych:

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z budżetu powiatu to kwota 205.000 zł.

 2. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego 
  o charakterze ponadgminnym na rok 2018 w zakresie:

1) kultura fizyczna i sport – 80.000 zł

 1. organizacja imprez sportowych o randze mistrzostw Powiatu w różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych;

 2. organizacja przygotowań i uczestnictwa dzieci i młodzieży reprezentującej Powiat w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych;

 3. organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym, promujących Powiat oraz popularyzujących zdrowy styl życia;

2) turystyka i krajoznawstwo – 14.000 zł

 1. wspieranie działań przyczyniających się do rozwoju i promocji turystyki w Powiecie;

 2. organizacja imprez rekreacyjno-turystycznych w Powiecie;

3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 40.000 zł

 1. organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie Powiatu;

 2. przygotowanie i druk niskonakładowych wydawnictw literackich i artystycznych;

 3. organizacja na terenie Powiatu obchodów rocznic, w celu upamiętnienia walki o niepodległość kraju oraz obchodów rocznic i świąt państwowych, związanych z historią kraju i historią Powiatu;

 4. wspieranie inicjatyw oraz przedsięwzięć popularyzujących lokalną tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe Powiatu;

 5. wspieranie edukacji kulturalnej mieszkańców Powiatu;

4) edukacja – 16.000 zł

 1. działania edukacyjne na rzecz mieszkańców Powiatu, organizowane na terenie Powiatu;

5) ochrona i promocja zdrowia – 16.000 zł

 1. edukacja zdrowotna i promocja zdrowego stylu życia, skierowana do wszystkich mieszkańców Powiatu;

 2. promocja idei honorowego krwiodawstwa wśród społeczności Powiatu; 

6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych – 24.000 zł

 1. wspieranie i tworzenie warunków dla rozwoju aktywności osób starszych, niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjno-ruchowych i pomocowych;

 2. organizowanie działań służących integracji osób starszych, niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym oraz ich aktywizacji w tym środowisku poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych;

7) ratownictwo i ochrona ludności – 4.000 zł

 1. organizacja mistrzostw, zawodów w zakresie ratownictwa medycznego w Powiecie;

8) promocja i organizacja wolontariatu – 3.000 zł

 1. wspieranie wolontariatu w Powiecie;

 2. podejmowanie działań na rzecz promocji wolontariatu na terenie Powiatu;

9) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 8.000 zł

 1. realizacja przedsięwzięć w zakresie odnowy wsi Powiatu.

 1. Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria wyboru ofert:

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz w uchwale Nr 177/413/17 z dnia 11 grudnia 2017 r. Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego w ramach otwartych konkursów ofert.

 2. Otwarty konkurs ofert skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które realizują zadania, terytorialnie i merytorycznie odpowiadające zakresowi działań Powiatu Dzierżoniowskiego.

 3. Powiat Dzierżoniowski wspiera zadania, a nie działalność całoroczną organizacji.

 4. Wyboru ofert dokona Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego w oparciu o opinie Komisji konkursowej. Ocena ofert odbywać się będzie w oparciu o karty oceny formalnej i merytorycznej, stanowiące załączniki do ww. Regulaminu oraz postanowień niniejszego ogłoszenia.

 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub we wnioskowanej wysokości.

 6. Oferent zobowiązany jest do wykazania finansowego wkładu własnego.

 7. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy, do której należy dołączyć:

  1. zaktualizowany harmonogram i kalkulację realizacji zadania;

  2. informację pisemną, zawierającą numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana dotacja;

  3. informację, kto z przedstawionych w ofercie osób będzie podpisywał umowę, a także numery PESEL tych osób;

  4. pełnomocnictwo lub upoważnienia Zarządu Głównego do składania oświadczeń woli w jego imieniu, wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej.

 8. Środki uzyskane z dotacji nie mogą być wykorzystane na:

  1. zakup gruntów, budowę i rozbudowę budynków i lokali;

  2. zakup wyposażenia lokali biurowych;

  3. odpisy amortyzacyjne;

  4. abonamenty telekomunikacyjne i inne koszty, których nie można jednoznacznie przypisać do realizowanego zadania;

  5. prowadzenie działalności politycznej i gospodarczej;

  6. pokrycie deficytu lub refundację kosztów zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;

  7. koszty uzyskania odpisów KRS-u, zakupu pieczątek, wyrabiania szyldów, i innych kosztów o podobnym charakterze, które związane są z bieżącą działalnością oferenta,

  8. pokrycie z dotacji nagród, premii pieniężnych, innych form bonifikaty rzeczowej lub pieniężnej dla osób zajmujących się realizacją zadania,

  9. nabywanie kwalifikacji i uprawnień związanych z wykonywanym zadaniem,

  10. kary, mandaty, odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań;

  11. koszty stałe podmiotów, w tym utrzymanie biura,

  12. wyposażenie biur w art. spożywcze, artykuły papiernicze i inne materiały niezwiązane z realizowanym zadaniem.

 1. Termin i miejsce składania ofert:

  1. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).

  2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych” w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, przy ul. Rynek 27, Biuro podawcze, pok. nr 1 w terminie:

   1. do godz. 14.00 dnia 11 stycznia 2018 r. w zakresie:

    • kultury fizycznej i sportu;

   2. do godz. 14.00 dnia 8 lutego 2018 r. w zakresie:

    • turystyki i krajoznawstwa;

    • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

    • edukacji;

   3. do godz. 14.00 dnia 8 marca 2018 r. w zakresie:

    • ochrony i promocji zdrowia;

    • działań na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych;

    • ratownictwa i ochrony ludności;

    • promocji i organizacji wolontariatu;

    • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

  3. Dopuszcza się możliwość złożenia dwóch ofert przez jeden podmiot w danym obszarze. W przypadku złożenia więcej niż dwie oferty, będą one rozpatrywane wg kolejności złożenia.

  4. Organizacja składająca kilka ofert w konkursie obowiązana jest złożyć każdą ofertę w oddzielnej kopercie.

  5. Oferta powinna być podpisana czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych w imieniu organizacji (w przypadku braku pieczęci proszę o podanie pełnionej funkcji).

  6. Oferent składający ofertę, akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego w ramach otwartych konkursów ofert.

 1. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Wspierane zadanie można realizować do 10 grudnia 2018 r.

 2. Szczegółowy termin i warunki realizacji zadania zostaną określone we właściwej umowie.

 3. Rozpoczęcie zadania może nastąpić przed podpisaniem umowy w ramach wkładu własnego.

 4. Oferent jest związany złożoną ofertą do dnia podpisania umowy.

 5. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

 6. Organizacja, która otrzyma dotację, będzie zobowiązana do informowania, iż zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Powiatu Dzierżoniowskiego. Informacja na ten temat powinna znaleźć się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego. Będzie również zobowiązana do umieszczania logo Powiatu oraz informacji o współfinansowaniu zadania ze środków Powiatu na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych itp.

 1. Informacja o zrealizowanych w roku 2016 i 2017 zadaniach publicznych:

Powiat Dzierżoniowski na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, objętych niniejszym konkursem, przeznaczył z budżetu nw. środki finansowe:

 1. w roku 2016 w wysokości 193.140 zł w zakresie:

  a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 77.000 zł,

  b) turystyka – 9.300 zł,

  c) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 44.200 zł,

  d) nauka, edukacja, oświata i wychowanie – 18.500 zł,

  e) ochrona i promocja zdrowia – 14.540 zł,

  f) działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 16.600 zł,

  g) ratownictwo i ochrona ludności – 3.000 zł,

  h) promocja i wspieranie wolontariatu – 3.000 zł,

  i) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 7.000 zł,

   

 2. w roku 2017 w wysokości 200.000 zł w zakresie:

  a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 76.400 zł,

  b) turystyka – 17.300 zł,

  c) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 41.500 zł,

  d) edukacja – 15.000 zł,

  e) ochrona i promocja zdrowia – 15.000 zł,

  f) działania na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych – 22.300 zł,

  g) ratownictwo i ochrona ludności – 3.000 zł,

  h) promocja i wspieranie wolontariatu – 1.500 zł,

  i) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 8.000 zł.

 1. Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania konkursu ofert w całości lub części,

 • przedłużenia terminu składania ofert

  oraz informuje, iż:

 • kwoty określone w ogłoszeniu na realizację zadań opierają się na projekcie budżetu na 2017 rok i mogą one ulec zmianie po uchwaleniu budżetu.

 Informacje w sprawie konkursu udzielane są w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Rynek 27, nr tel. 
74 832 52 29 lub 74 832 52 28,
e-mail: so@pow.dzierzoniow.pl. 

Dzierżoniów, dnia 11 grudnia 2017 r.Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Grażyna Wójcik
Data modyfikacji: 2017/12/13 08:33:07
Redaktor: Paulina Kubiak