Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych/zmiana danych w ewidencji

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

III piętro, pokój 317, nr telefonu: 74 832-52-29

e-mail: so@pow.dzierzoniow.pl

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz.210 t.j..)

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016, poz. 644)

 

Wymagane dokumenty:

 

I. wniosek o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Dzierżoniowskiego

Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe lub zarząd składają wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych dołączając:

1. protokół z zebrania założycielskiego;

2. regulamin działalności określający:
- nazwę stowarzyszenia zwykłego,
- cel lub cele,
- teren i środki działania,
- siedzibę,
- przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd,
- zasady dokonywania zmian regulaminu działalności,
- sposób nabycia i utraty członkostwa,
- sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.
Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności:
- tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu,
- kompetencje,
- warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.
Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności:
- tryb jego wyboru,
- uzupełniania składu,
- kompetencje.

3. lista założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierająca ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli (co najmniej 3 osoby)

4. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;

5. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin przewiduje ten organ;

6. adres siedziby stowarzyszenia zwykłego

 

Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie Zarządu.

 

Uwaga!
Stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych (założone przed 20 maja 2016 r.) są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy Prawo o stowarzyszeniach w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do 20 maja 2018 r. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.

 

II. Wniosek o zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych
W przypadku wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (np. zmiana regulaminu, zmiana w składzie władz, zmiana siedziby) stowarzyszenie składa, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany (np. protokół z walnego zebrania członków z listą obecności, uchwały walnego zebrania członków).

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa (58-200 Dzierżoniów, Rynek 27).

 

Termin i sposób załatwienia:

- Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis.

- Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

- O dokonaniu wpisaniu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis organ nadzorujący informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd.

 

Opłata skarbowa:

Złożenie wniosku o wpis do ewidencji i wniosku o zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych nie podlega opłacie.

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku gdy Starosta Dzierżoniowski nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek do sądu rejestrowego o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

 

Inne informacje:

- Starosta sprawuje nadzór nad stowarzyszeniami mającymi swoją siedzibę na terenie powiatu dzierżoniowskiego.

 

- Każdy ma prawo do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

 

- Od 1 stycznia 2017 r. obowiązywać będą przepisy umożliwiające przekształcenie stowarzyszeń zwykłych liczących co najmniej 7 członków, w stowarzyszenia rejestrowane w KRS.

 

 Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Powiatu Dzierżoniowskiego - 20.05.2016 rok

 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Grażyna Wójcik
Data modyfikacji: 2017/11/02 11:42:28
Redaktor: Łukasz Łoś