Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

 

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości  

ul. Świdnicka 38

58-200 Dzierżoniów

e-mail: geodezja@pow.dzierzoniow.pl

 

Dyrektor, Geodeta Powiatowy

Tomasz Kaliczak - pok. nr 5

tel. 74 832-36-52

e-mail: tkaliczak@pow.dzierzoniow.pl

 

Zastępca dyrektora, Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Paweł Głąbik - pok. nr 7

tel. 74 832-36-63

e-mail: zud@pow.dzierzoniow.pl

 

Stanowisko do spraw weryfikacji wyników prac geodezyjnych

Magda Stępień - pok. nr 6 

tel. 74 832-36-63

 

Obsługa klientów - udostępnianie materiałów pzgik, wydawanie wypisów i wyrysów

Jolanta Kubiak,  Marta Natkańska - pok. nr 3

tel./fax 74 831-61-07

e-mail: pok_geodezja@pow.dzierzoniow.pl

 

Stanowisko do obsługi SIP oraz IPE

Krzysztof Hnatek - pok. nr  2

tel. 74 832-36-58

e-mail: hnatekk@pow.dzierzoniow.pl

 

Powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Alicja Winiarska, Barbara Wiech, Zbigniew Troczka - Zastępca Przewodniczącego Narady Koordynacyjnej  - pok. nr 21 

tel. 74 832-36-51

e-mail: osrodek@pow.dzierzoniow.pl

 

Mapa numeryczna

Anna Lenartowicz, Eliza Orawiec, Ewa Markulak - pok. nr 11

tel. 74 832-36-56

e-mail: mapy@pow.dzierzoniow.pl

 

Ewidencja gruntów i budynków

Anna Kozioł, Jadwiga Rudnicka - pok. nr 8

tel. 74 832-36-55

e-mail: ewidencja@pow.dzierzoniow.pl

Piotr Bobrowski - pok. nr 9

tel. 74 832-36-59 

e-mail: bobrowski@pow.dzierzoniow.pl

 

Ustalanie wysokości opłat najmu i dzierżawy Skarbu Państwa, Mienia Powiatu oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania

Milena Weselska - pok. nr 8

tel. 74 832-52-19

e-mail: nieruchomosci@pow.dzierzoniow.pl

 

Gospodarowanie nieruchomościami Mienia Powiatu i Skarbu Państwa oraz prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniem za przejęcie nieruchomości z mocy prawa

Wiesław Kołacz, Małgorzata Ambroszczyk - pok.  nr 12

tel. 74 832-36-65

e-mail: gospodarka@pow.dzierzoniow.pl

 

 

 zadania wydziału

 


 Scalenie gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno

 

Obwieszczenie z dnia 12.09.2018 r. o terminie zebrania dotyczącego wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów.

 

Obwieszczenie z dnia 30.07.2018 r. dotyczące odczytania decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wsi Piława Dolna i części wsi Owiesno w dniu 21.08.2018r.

 

Obwieszczenie z dnia 17.05.2018r. dotyczące czynności okazania zmian do projektu scalenia na gruncie, wynikających z  rozpatrzenia zastrzeżeń do tego projektu. Zawiadomienie z dnia 17.05.2018r. o zebraniu uczestników scalenia w dniu 05.06.2018r. dotyczącym okazania zmian do projektu scalenia.

 

Obwieszczenie z dnia 15.01.2018r. dotyczące czynności okazania projektu scalenia na gruncie. Zawiadomienie z dnia 15.01.2018r. o zebraniu uczestników scalenia w dniu 13.02.2018r. dotyczącym okazania projektu scalenia.

Obwieszczenie o zebraniu w dniu 17.07.2017 godzina 16:00, celem zebrania jest wyrażenie zgody uczestników scalania na dokonany szacunek gruntów.

 

Obwieszczenie o zebraniu w dniu 28.06.2017 godzina 16:00, celem zebrania jest wyrażenie zgody uczestników scalania na dokonany szacunek gruntów.

 

Zawiadomienie o spotkaniach uczestników scalenia, celem zbierania życzeń dotyczących scalanych gruntów.

 

Obwieszczenie o zebraniu w celu ogłoszenia wyników oszacowania gruntów w dniu 18.05.2017 godzina 16:00.

 

Informacja dotycząca powołania Komisji doradczej w postępowaniu scaleniowym wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno

 

Obwieszczenie o zebraniu uczestników scalenia w dniu 09.03.2017 godzina 10:00.

 

Obwieszczenie o zmianie terminu spotkania z dnia 08.02.2017 na 16.02.2017 godzina 10:00.

 

Obwieszczenie o spotkaniu uczestników scalenia w dniu 08.02.2017 godzina 10:00.

 

Obwieszczenie o spotkaniu uczestników scalenia w dniu 14.11.2016  godzina 16:00.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia geleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Piława Dolna i części wsi Owiesno w gminie Dzierżoniów

 

Postanowienie w sprawie wszczęcia postępowania scaleniowego wsi Piława Dolna oraz cześci wsi Owiesno

 

Obwieszczenie w sprawie spotkania uczestników scalenia wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno

 

Założenia do projektu scalenia gruntów - Piława Dolna i część wsi Owiesno - część graficzna

 

Informacja dotycząca zebrania z dnia 09.03.2017r. w sprawie ustalenia zasad szacunku gruntów wsi Piława Dolna i części wsi Owiesno (Treść uchwały)  więcej >Informacja w sprawie podjęcia czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy działki nr 349/6 z działką nr 349/2; 349/3; 526.  więcej >


Informacja w sprawie podjęcia czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy działki nr 559/2 z działką nr 266.  więcej >


Informacja w sprawie podjęcia czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy działki nr 559/2 z działką nr 349/6.  więcej >


Informacja w sprawie podjęcia czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy działki nr 395/2 z działką nr 391  więcej >


Ogłoszenia dotyczące scalania gruntów wsi Dobrocin  więcej >


Założenie bazy BDOT (500) oraz bazy GESUT  więcej >


Zmiany w ewidencji gruntów i budynków w związku ze zmianą granic miasta Pieszyce oraz zmianą typu gminy Pieszyce z gminy miejskiej (gminy o statusie miasta) na gminę miejsko - wiejską (gminę, na terenie której jedna z miejscowości ma status miasta, a pozostały teren tej gminy stanowi jej obszar wiejski)  więcej >


Zakończenie procesu opiniowania bazy GESUT na obszarze miasta Piława Górna  więcej >Zgłaszanie prac geodezyjnych oraz udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do zgłoszonych prac pokój nr 21 tel. 74 832 36 51  więcej >


Weryfikacja wyników prac geodezyjnych i kartograficznych pokój nr 6 tel. 74 832 36 63  więcej >


Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pokój nr 3 tel. 74 831 61 07  więcej >


Wydawanie Wypisu/Wypisu i wyrysu/Wyrysu z ewidencji gruntów i budynków pokój nr 3 tel. 74 831 61 07  więcej >


Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów - na wniosek pokój nr 5 tel. 74 832 36 52  więcej >


Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie pokój nr 5 tel. 74 832 36 52, pokój nr 2 tel. 74 832 36 58  więcej >


Udostępnianie danych objętych rejestrem cen i wartości nieruchomości (zbiór danych lub wyciąg z rejestru) pokój nr 9 tel. 74 832 36 59  więcej >


Wydawanie zaświadczeń z operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali pokój nr 9 tel. 74 832 36 59  więcej >


Udostępniane do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków, podmiotom które posiadają uprawnienia do wglądu do takich zbiorów na podstawie odrębnych przepisów pokój nr 9 tel. 74 832 36 59  więcej >


Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu pokój nr 7 tel 74 832 36 63  więcej >


Zgłaszanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków oraz umów dzierżawy zawartych przez rolników pokój nr 8 tel. 74 832 36 55  więcej >


Prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniem za przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne (gminne i powiatowe) pokój nr 12 tel. 74 832 36 65  więcej >


Prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych pokój nr 12 tel. 74 832 36 65  więcej >


Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa pokój nr 12 tel. 74 832 36 65  więcej >


Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz użytkowników wieczystych pokój nr 12 tel. 74 832 36 65  więcej >


Darowizna nieruchomości na cele publiczne, zamiana nieruchomości pokój nr 12 tel. 74 832 36 65  więcej >


Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej pokój nr 12. tel. 74 832 36 65  więcej >


Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej pokój nr 12 tel. 74 832 36 65  więcej >


Najem/dzierżawa lokalu użytkowego/ nieruchomości gruntowej w drodze przetargowej pokój nr 12 tel. 74 832 36 65  więcej >


Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego  więcej >


Przesunięcie terminu płatności lub rozłożenie na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa pokój nr 8 tel. 74 832 52 19  więcej >


Wykaz nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego  więcej >


Obwieszczenia Starosty Dzierżoniowskiego  więcej >
Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Tomasz Kaliczak
Data modyfikacji: 2018/09/12 11:01:34
Redaktor: Milena Weselska