Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

 STAROSTWO POWIATOWE

W DZIERŻONIOWIE

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów

http://www.pow.dzierzoniow.pl,

e-mail:osrodek@pow.dzierzoniow.pl

 

NAZWA USŁUGI:

 

  Weryfikacja wyników prac geodezyjnych i kartograficznych 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017r., poz. 2101)

  2. Rozporządzenie Ministra  Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 września 2017r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2017r., poz. 1989),

  3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie formularzy dotyczących zgłoszenia prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014r., poz. 924),
  4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2014r., poz. 914),

  5. Rozporządzanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011r., Nr 263, poz. 1572).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych,
  • Wyniki pracy geodezyjnej w postaci:

-               zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1–5 i 8–10 oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

-               dokumentów wymagane przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne lub ich uwierzytelnione kopie. 

  • Wniosek o aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków ze wskazaniem w tym wniosku dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli wnioskowana zmiana obejmuje informacje gromadzone w ewidencji gruntów i budynków dotyczące nieruchomości znajdujących się w wyłącznym władaniu wnioskodawcy albo wnioskodawców,

  • Wniosek o uwierzytelnieni dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych,
  • Dowód uiszczenia opłaty utrwalonej w dokumencie obliczenia opłaty, w przypadku złożenia wniosku o uwierzytelnienie dokumentów.

 

 

 

OPŁATY:

 

Zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne określającym wysokości stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokości współczynników korygujących oraz zasad ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Świdnicka 38

 

Miejsce składania operatów do kontroli: ul. Świdnicka 38 pok. nr 6, tel. 74 832 36 63  

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji przekazanych zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zwraca wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazane przez niego zbiory danych lub inne materiały wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji. Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę. 

 

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną. 2. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji. 3. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

 

 

UWAGI:

 

Zgłoszenie pracy geodezyjnej oraz obsługa zgłoszonej pracy za pośrednictwem usługi sieciowej (poprzez internet) wymaga założenia konta geodety. Sprawa załatwiana jest pod adresem:

http://geodeta.pow.dzierzoniow.pl/

 

 

zawiadomienie_o wykonanych_pracach_geodezyjnych_lub_kartograficznych

wniosek o aktualizację informacji zawartych w EGiB

wniosek_o_uwierzytelnienie dokumentów

PRZYKŁAD WYKAZU ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH DOT. DZIAŁKI (1)

PRZYKŁAD WYKAZU ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH DOT. DZIAŁKI (2)

PRZYKŁAD WYKAZU ZMIAN DANYCH  EWIDENCYJNYCH BUDYNKU

 

 
Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Tomasz Kaliczak
Data modyfikacji: 2018/05/23 11:23:57
Redaktor: Milena Weselska