Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

 

 

 STAROSTWO POWIATOWE

W DZIERŻONIOWIE

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów

http://www.pow.dzierzoniow.pl,

e-mail:pok_geodezja@pow.dzierzoniow.pl

 

NAZWA USŁUGI:

 

Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego np.: mapa zasadnicza, mapa ewidencji gruntów i budynków, skorowidze działek, wykazy podmiotów

 

PODSTAWA PRAWNA:

  

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.),
  3. Ustawa z dnia 14.czerwca.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),
  4. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000),
  5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 ze zm.),
  6. Rozporządzenie Ministra  Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 września 2017r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2017r., poz. 1989).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
  • Dokument potwierdzający tożsamość. 
  • W przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (art. 33 § 3 KPA).

 

OPŁATY:

 

Zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne określającym wysokości stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokości współczynników korygujących oraz zasady ustalania  tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat.

Wysyłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest odpłatne.

Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury: 17zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa/prokury z wyłączeniem zwolnień ustawowych (opłaty dokonuje się w Urzędzie Miasta ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów)

Opłaty za materiały objęte wnioskiem pobiera się przed udostępnieniem materiałów:

 - gotówką w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Świdnicka 38, pokój nr 3,

 - przelewem.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

 Niezwłocznie 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości  ul. Świdnicka 38 pokój nr 3 tel. 74 831 61 07 

e-mail: pok_geodezja@pow.dzierzoniow.pl

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Na postanowienie o odmowie wydania danych ewidencji gruntów i budynków zawierających dane podmiotowe lub o odmowie wydania wypisu z operatu ewidencyjnego zawierającego takie dane, służy zażalenia do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty Dzierżoniowskiego. Zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie

 

UWAGI:

 

Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów ewidencji gruntów i budynków (właścicieli lub władających nieruchomościami), oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie:

1)   właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

2)   organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

3)   innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w tym zakresie.

 

Jawne i powszechnie dostępne informacje zawarte w ewidencji gruntów są udzielane w trybie art. 24 ust. 2 p.g.k., bez konieczności wykazywania interesu prawnego przez wnioskodawcę. W przypadku informacji o charakterze podmiotowym lub podmiotowo-przedmiotowym, rzeczą wnioskodawcy jest udowodnić, że posiada on interes prawny w uzyskaniu danych z ewidencji gruntów i budynków.

(Z wyroku WSA w Lublinie III SA/Lu 668/12 z dnia 10.01.2013.)

 

 

Klauzula informacyjna RODO - materiały zasobu

Wniosek o udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularz P)

Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB (formularz P1)

Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB (formularz P2)

Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej (formularz P3)

Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych GESUT (formularz P5)

Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych BDSOG (formularz P6)

Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbirów danych bazy danych BDOT500 (formularz P7)

Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów (formularz P8)

 

 

 

 

 

 

 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Tomasz Kaliczak
Data modyfikacji: 2018/10/18 14:06:29
Redaktor: Milena Weselska