Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 STAROSTWO POWIATOWE

W DZIERŻONIOWIE

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów

http://www.pow.dzierzoniow.pl,

e-mail:gospodarka@pow.dzierzoniow.pl 

 

NAZWA USŁUGI:

   

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012r.,  poz. 83 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 14.czerwca.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.),
 4. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2017r., poz.1007 ze zm.),
 5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018r., poz. 362),
 6. Zarządzenie nr 344 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 października 2013r. zmieniające Zarządzenie Nr 58 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat (Dz. Urz. Woj. z 2013r. poz. 5130). 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wraz z dokumentacją. 
 2. Wniosek o udzielenie bonifikaty.

 

OPŁATY:

 

 1. Opłata skarbowa tytułem wydania decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w wysokości 10 zł.

 2. Opłata z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności jako kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wartością prawa własności nieruchomości a wartością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

 1. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.
 2. W przypadku nie załatwienia sprawy w podanych terminach organ prowadzący sprawę obowiązany jest zawiadomić o tym wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

 

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Świdnicka 38, Dzierżoniów, pok. nr 12, tel. 74 832 36 65

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

 1. Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Dzierżoniowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 2. Jeśli w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie nie zostanie wniesione odwołanie, decyzja staje się ostateczna. Wnioskodawca może w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości, pok. nr 12 uzyskać klauzulę ostateczności.

 

UWAGI:

 

Klauzula informacyjna RODO - przekształcenie

 

wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność 

wniosek o udzielenie bonifikaty

 

 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Tomasz Kaliczak
Data modyfikacji: 2018/06/05 15:58:55
Redaktor: Milena Weselska