Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 STAROSTWO POWIATOWE
W DZIERŻONIOWIE

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów

http://www.pow.dzierzoniow.pl,

e-mail: gospodarka@pow.dzierzoniow.pl 

NAZWA USŁUGI:

 

Wywłaszczenie nieruchomości

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz.121 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.),.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

We wniosku o wywłaszczenie należy określić:

1)   nieruchomość z podaniem oznaczeń z księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz z katastru nieruchomości;

2)   cel publiczny, do którego realizacji nieruchomość jest niezbędna;

3)   powierzchnię nieruchomości, a jeżeli wywłaszczeniem ma być objęta tylko jej część - powierzchnię tej części i całej nieruchomości;

4)   dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości i stan jej zagospodarowania;

5)   lokale zamienne oraz sposób ich zapewnienia najemcom wywłaszczonych lokali;

6)   właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, a w razie braku danych umożliwiających określenie tych osób - władającego nieruchomością zgodnie z wpisem w katastrze nieruchomości;

7)   osobę, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości;

8)   nieruchomość zamienną, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego taką oferuje;

9)   inne okoliczności istotne w sprawie.

Do wniosku o wywłaszczenie należy dołączyć:

1)   dokumenty z przebiegu rokowań, o których mowa w art. 114 ugn;

2)   wypis i wyrys z planu miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

3)   mapę z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem o wywłaszczenie lub mapę z podziałem i rejestrem nieruchomości oraz decyzję zatwierdzającą ten podział, jeżeli wniosek o wywłaszczenie dotyczy tylko części nieruchomości;

4)   odpis księgi wieczystej albo oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o wywłaszczenie wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów;

5)   w razie braku dokumentów, o których mowa w pkt 4, zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub że nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów;

6)   wypis i wyrys z katastru nieruchomości.

 

OPŁATY:

 

Nie dotyczy

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Zgodnie z art. 35 Kpa oraz art. 115 Ugn

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości, ul. Świdnicka 38, pok. nr 12, tel. 74 832 36 65

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Dzierżoniowskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 9a ustawy o gospodarce nieruchomościami).

 

UWAGI:

 

 

 

Klauzula informacyjna RODO - wywłaszczeniaUwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Tomasz Kaliczak
Data modyfikacji: 2018/10/19 09:12:47
Redaktor: Milena Weselska