Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

 STAROSTWO POWIATOWE

W DZIERŻONIOWIE

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów

http://www.pow.dzierzoniow.pl,

e-mail:osrodek@pow.dzierzoniow.pl

 

NAZWA USŁUGI:

 

Zgłaszanie prac geodezyjnych oraz udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do zgłoszonych prac

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

 

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra  Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 września 2017r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2017r., poz. 1989),
  3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie formularzy dotyczących zgłoszenia prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014r., poz. 924),
  4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2014r., poz. 914).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • zgłoszenie pracy geodezyjnej,
  • dowód uiszczenia opłaty utrwalonej w dokumencie obliczenia opłaty.

 

OPŁATY:

 

Zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne określającym wysokości stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich  jednostek rozliczeniowych, wysokości współczynników korygujących  oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Organ w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą. Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępniania materiałów zasobu.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

 Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Świdnicka 38

 

Miejsce składania zgłoszeń prac geodezyjnych: Biuro podawcze pok. nr 1

Miejsce uzgadniania i odbioru materiałów: ul. Świdnicka 38 pok. nr 21 tel. 74 832 36 51

Miejsce uiszczania opłat: ul. Świdnicka 38 pok. nr 3, tel. 74 831 61 07

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną. 2. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji. 3. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

 

UWAGI:

 

Wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych może być przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania przez tę osobę funkcji biegłego sądowego, mierniczego górniczego lub asystenta mierniczego górniczego. W przypadku gdy wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłoszenia organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej jest przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna, a poszczególne czynności składające się na te prace nie są realizowane w całości samodzielnie przez osobę legitymującą się uprawnieniami zawodowymi, przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej ustanawia legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi kierownika prac geodezyjnych lub kierownika prac kartograficznych. 

 

Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich rozpoczęciem: właściwym miejscowo starostom, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest:

a) utworzenie lub aktualizacja baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,

b) wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych,

c) geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych,

d) wytyczenie budynku lub sieci uzbrojenia terenu,

e) dokumentacja geodezyjna w postaci map, rejestrów lub wykazów na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, dotyczących w szczególności: granic nieruchomości, praw do nieruchomości, zmiany struktury własności nieruchomości, pozwoleń na budowę, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części oraz sposobu zagospodarowania nieruchomości.

 

Zgłoszenie pracy geodezyjnej oraz obsługa zgłoszonej pracy za pośrednictwem usługi sieciowej (poprzez internet) wymaga założenia konta geodety. Sprawa załatwiana jest pod adresem:

http://geodeta.pow.dzierzoniow.pl/

 

Klauzula informacyjna RODO - zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej

 

zgłoszenie_prac_geodezyjnych.xls

licencja_dla_wykonawcy_prac

 

 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Tomasz Kaliczak
Data modyfikacji: 2018/10/18 13:51:50
Redaktor: Milena Weselska