Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

 STAROSTWO POWIATOWE

W DZIERŻONIOWIE

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów

http://www.pow.dzierzoniow.pl,

e-mail:gospodarka@pow.dzierzoniow.pl 

NAZWA USŁUGI:

 

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.),
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490),
  3. Uchwała Nr VIII/49/99 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Powiatu Dzierżoniowskiego (Dz. U. Woj. Dol. z 2013r, poz. 2764).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Wpłata wadium w wysokości ustalonej dla danej nieruchomości. Szczegółowe warunki przystąpienia  do przetargu określone są w ogłoszeniach o przetargach publikowanych w zależności od wartości nieruchomości  w prasie lokalnej lub ogólnokrajowej oraz podawanych do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeniowych i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

 

OPŁATY:

 

Nabywca oprócz ceny nieruchomości pokrywa koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Minimum 3 miesiące (od daty wszczęcia procedury przetargowej do zawarcia umowy notarialnej.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości, ul. Świdnicka 38, pok. nr 12  tel. 74 832 36 65

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do wojewody, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa, albo do Zarządu Powiatu, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości stanowiących własność Powiatu.

 

UWAGI:

 

Cenę wywoławczą nieruchomości w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego. Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia jego zamknięcia, przeprowadza się drugi przetarg, w którym cenę wywoławczą ustala się w wysokości nie niższej niż 50% wartości nieruchomości. Jeżeli drugi przetarg nie doprowadził do zbycia nieruchomości, właściwy organ może w wyżej wymienionym okresie zbyć nieruchomość w drodze rokowań za cenę ustaloną w wysokości nie niższej niż 40 % wartości nieruchomości albo organizować kolejne przetargi, według zasad obowiązujących w drugim przetargu.

 

Klauzula informacyjna RODO - sprzedaż przetargowaUwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Tomasz Kaliczak
Data modyfikacji: 2018/10/19 09:54:03
Redaktor: Milena Weselska