Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 STAROSTWO POWIATOWE

W DZIERŻONIOWIE

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów

http://www.pow.dzierzoniow.pl,

e-mail:powiat@pow.dzierzoniow.pl 

NAZWA USŁUGI:

 

Wydawanie zaświadczeń z operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali. 

 

Zaświadczenia z ewidencji gruntów i budynków wydawane są na żądanie osób ubiegających się o ich wydanie, są to m. in.:
- zaświadczenia dotyczące scalania i wymiany gruntów,

- zaświadczenia dotyczące modernizacji operatu ewidencji gruntów,
- zaświadczenia, potwierdzającego fakt figurowania w operacie ewidencji gruntów.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

 

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017r., poz. 2101 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).
 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Wniosek wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

 

OPŁATY:

 

Opłata skarbowa pobierana zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Opłata skarbowa w wysokości:

-  od wydanego zaświadczenia w wysokości 17zł,

- od złożonego pełnomocnictwa w wysokości 17zł, jeżeli strona działa przez pełnomocnika, z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu (rodzicom, dziadkom, pradziadkom), zstępnemu (dzieciom, wnukom, prawnukom) lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

W przypadku gdy przedłożona zostaje kopia pełnomocnictwa opłata skarbowa wynosi 22zł.

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach np. ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, rent strukturalnych, świadczeń socjalnych, zatrudnienia, nauki, szkolnictwa, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości, ul. Świdnicka 38, pok. nr 9, tel. 74 832 36 59

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

 

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty Dzierżoniowskiego. Zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

 

UWAGI:

 

Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie: 1) wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu; 2) wyrysów z mapy ewidencyjnej; 3) kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego; 4) plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych; 5) usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Stosownie do art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: 1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa; 2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Zaświadczenie jest aktem wiedzy, a nie woli organu i nie ma charakteru prawotwórczego. Zaświadczenie nie rozstrzyga bowiem żadnej sprawy, nie tworzy nowej sytuacji prawnej ani nie kształtuje bezpośrednio stosunku prawnego. Zaświadczeniem organ potwierdza jedynie istnienie określonego stanu na podstawie posiadanych danych. Z treści art. 24 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wynika, że zasadą jest udzielanie danych zebranych w ewidencji gruntów w formie wypisów i wyrysów, wydawanie zaś zaświadczeń w rozumieniu art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego możliwe jest tylko wtedy, gdy wskazuje na to przepis ustawy.

 

(Z wyroku WSA w Krakowie z dnia 21.05.2014 r. Sygn. akt III SA/Kr 91/14 LEX nr 1531853)

 

Klauzula informacyjna RODO - wydawanie zaświadczeń

 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Tomasz Kaliczak
Data modyfikacji: 2018/10/18 14:32:32
Redaktor: Milena Weselska