Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

 

 STAROSTWO POWIATOWE

W DZIERŻONIOWIE

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów

http://www.pow.dzierzoniow.pl,

e-mail:geodezja@pow.dzierzoniow.pl

 

NAZWA USŁUGI:

 

Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2014r., poz. 1114 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017r., poz. 2101 ze zm.),
 3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września.2005r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. z 2005r., Nr 205, poz.1692),
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r., poz. 1034 ze zm.),
 5. Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 113 ze zm).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, który  zawiera:

 1. nazwę podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze i adres jego siedziby;
 2. nazwę podmiotu, do którego wniosek jest skierowany;
 3. określenie rejestru, w którym są zgromadzone dane, które mają być udostępnione;
 4. wskazanie zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, którego wykonanie wymaga udostępnienia tych danych;
 5. oznaczenie zakresu żądanych danych i sposobu ich udostępniania;
 6. wskazanie okresu udostępniania danych;
 7. zobowiązanie podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze do ich wykorzystania wyłącznie do realizacji zadania publicznego, o którym mowa w pkt 4;
 8. oświadczenie o spełnianiu przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze warunków zabezpieczeń technicznych  organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do tych danych;
 9. własnoręczny podpis albo weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu bezpieczny podpis elektroniczny osoby reprezentującej podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze.

 

OPŁATY:

 

Brak

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku o udostępnienie danych. W przypadku stwierdzenia braków wniosku, Starosta wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Świdnicka 38 po. nr 2,5

 

pok. nr 2 tel. 74 832 36 58 

pok. nr 5 tel. 74 832 36 52

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

UWAGI:

Przez rejestr publiczny rozumie się rejestr, ewidencję, wykaz, listę, spis albo inną formę ewidencji, służące do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych.

Dane zgromadzone w rejestrach publicznych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępnia się podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, nieodpłatnie w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań. Dane, o których mowa mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji zadań publicznych.

Uprawniony podmiot składa pisemny wniosek na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. Nr 205, poz.1692).

Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, zabezpiecza otrzymane dane przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych.

Sposób udostępniania danych

Dane zgromadzone w rejestrach publicznych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane  są w formie papierowej lub elektronicznie w formatach: SWDE , DXF. XLS, TIFF.

 

Pliki do pobrania:
     ikonka   px_gk_wniosek_rejestr_publiczny.docUwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Tomasz Kaliczak
Data modyfikacji: 2018/10/18 14:22:43
Redaktor: Milena Weselska