Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

 STAROSTWO POWIATOWE

W DZIERŻONIOWIE

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów

http://www.pow.dzierzoniow.pl,

e-mail:geodezja@pow.dzierzoniow.pl

 

NAZWA USŁUGI:

 

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów – na wniosek

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

  1. Art. 20. ust. 3 i art. 22 ust. 1 ustawy  z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017r., poz. 2101 ze zm.),
  2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246),

  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz.1257 ze zm.),
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1635).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 

  •        Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, który powinien zawierać:

a) oznaczenie gruntów w granicach których ma być przeprowadzona gleboznawcza klasyfikacja gruntów (nr działek, obręb, gmina),

b) uzasadnienie - szczegółowe wskazanie powodów uzasadniających konieczność dokonania gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

c) wskazanie klasyfikatora, który może zostać upoważniony przez starostę do przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych.

  •  Operat gleboznawczej klasyfikacji gruntów sporządzony przez upoważnionego klasyfikatora.

 

OPŁATY:

 

Zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł. Opłatę wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Dzierżoniowie (aktualny numer konta na stronach urzędu) lub w kasie urzędu, a dowód uiszczenia opłaty winien być dołączony do wniosku.

Wnioskodawca pokrywa koszty postępowania administracyjnego związanego ze sporządzeniem przez klasyfikatora operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zgodnie z art. 262 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Jednakże z przyczyn niezależnych od organu, a mianowicie  powodu konieczności przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych przez wyznaczonego klasyfikatora oraz z powodu braku możliwości właściwego wykonania czynności technicznych związanych z ustaleniem klas bonitacyjnych w określonych warunkach klimatycznych termin załatwienia sprawy może ulec zmianie. Wykonanie powyższych czynności jest możliwe dopiero po rozmarznięciu gleby, przy rozpoczętej wegetacji roślin i uaktywnieniu się procesów fizykochemicznych zachodzących w glebie. Warunki klimatyczne ograniczają możliwość ich wykonania w okresie od 15 listopada do 15 marca, z możliwością niewielkich wahań zależnych od aktualnych warunków. Wyrażony pogląd potwierdza pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 05-07-2000 nr NR.ge.641-7/2000.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Świdnicka 38 pok. nr 5 tel. 74 832 36 52

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

W ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu, za pośrednictwem Starosty.

 

UWAGI:

 

Stosownie do § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów czynności klasyfikacyjne, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-3, przeprowadza osoba upoważniona przez starostę (klasyfikator).

Zgodnie z § 9 ust. 2 przywołanego  rozporządzenia w przypadku przeprowadzenia klasyfikacji na wniosek właściciela starosta zawiadamia właściciela o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu klasyfikacji Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w ciągu 14 dniu od otrzymania zawiadomienia.

 

Klauzula informacyjna RODO - gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Wniosek o przeprowadzenie klasyfikacji gruntówUwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Tomasz Kaliczak
Data modyfikacji: 2018/10/18 14:21:49
Redaktor: Milena Weselska