Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE - INFORMACJE

SKARGI I WNIOSKI

 

Starosta Dzierżoniowski lub wyznaczony członek Zarządu Powiatu przyjmuje skargi i wioski w każdy wtorek od 14.00 do 16.45.

Dyrektorzy Wydziałów przyjmują skargi i wnioski każdego dnia w godzinach pracy Starostwa.

 

Skargi i wnioski można składać:

 • na piśmie
 • telegraficznie
 • za pomocą dalekopisu
 • za pomocą telefaksu
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres: starostwo@pow.dzierzoniow.pl (z poświadczeniem odbioru skargi)
 • ustnie do protokołu

Przedmiotem skargi może być w szczególności:

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
 • naruszenie praworządności lub interesów skarżących
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności:

 • sprawy ulepszenia organizacji
 • wzmocnienie praworządności
 • usprawnienia pracy i zapobieganie nadużyciom
 • ochrona własności
 • lepsze zaspokajanie potrzeb ludności

Zgodnie z art.63 Konstytucji każdy ma prawo składać wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

 

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków określają:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  2016, poz.23 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz.46).

Skargi i wnioski załatwiane są w samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym, które kończy się zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi czy wniosku.

Maksymalny termin rozpatrzenia skargi wynosi miesiąc. W przypadku, gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana termin jej rozpatrzenia może zostać przedłużony o następny miesiąc. O przedłużeniu terminu rozpoznania sprawy Klient jest zawiadamiany na piśmie.

Złożenie skargi czy wniosku wolne jest od opłaty skarbowej. Nie dotyczy to jednak pism określanych przez składających jako skargi, lecz będących w swej istocie środkami odwoławczymi składanymi w toku instancji (odwołaniami od decyzji lub zażaleniami na postanowienia).

 


 

 

PETYCJE

 

Petycje można składać:

 • na piśmie
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przedmiotem petycji może być żądanie,

 • w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji

 

Tryb rozpatrywania petycji określa:

 • ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195)

 

Zgodnie z  art. 10 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.


 

 

 

 

Skargi, wnioski i petycje nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Skargi, wnioski i petycje można składać w interesie innej osoby (podmiotu trzeciego) za jej (jego) zgodą. 
Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Ewa Hubisz
Data modyfikacji: 2017/08/03 08:53:36
Redaktor: Administrator