Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Pozwolenia wodnoprawne wydawane są w budynku Starostwa przy ul. Świdnickiej 38, pok. 117, tel. (74) 832-36-69.

W celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego należy złożyć wniosek do którego dołącza się:
- operat wodnoprawny w dwóch egzemplarzach,
- decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.
- opis prowadzenia zamierzonej działalności, sporządzony w języku nietechnicznym.
Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zalężne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń.


Ze względu na różnorodność spraw brak jest wzoru wniosku.

Kompletny wniosek rozpatrywany jest w ciągu 30 dni. Jeśli sprawa jest bardzo skomplikowana termin jej załatwienia może wydłużyć się do 60 dni.

Informację o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości. Postępowanie administracyjne zakończone jest  wydaniem pozwolenia wodnoprawnego w formie decyzji.

Organem odwoławczym jest  Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem Starosty Dzierżoniowskiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania decyzji.

Z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 217 zł (słownie: dwieście siedemnaście zł). 

Wpłaty można dokonać gotówką w kasie Urzędu Miasta Dzierżoniów (Rynek 1) lub przelewem na rachunek Urzędu Miasta Dzierżoniów nr:
34 9527 0007 0046 7773 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. 

Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do składanego wniosku.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późniejszymi zmianami) - Rozdział 4  Pozwolenia wodnoprawne,
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. , poz. 1232 z późniejszymi zmianami),
- inne w zależności od inwestycji,
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783 ze zmianami).  
 
Szczegółowych informacji udziela p. Bożena Ralko pod nr telefonu (74) 83-23-669 lub osobiście w pok. 117 przy ul. Świdnickiej 38.

 

 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Złotnicka
Data modyfikacji: 2016/01/28 13:35:34
Redaktor: Barbara Urbas