Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Informacja o środowisku udostępniana jest przez Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju na wniosek osoby zainteresowanej.

Podstawa prawna:

Art. 8 i 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zm.)

Wymagane dokumenty:
Informacje o środowisku udostępnia się na pisemny wniosek. 

wniosek PDF

wniosek odt.


Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej udostępnia się bez pisemnego wniosku.


Termin udostępnienia:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku lub, jeżeli informacja wymaga skomplikowanego wyszukiwania - do dwóch miesięcy.

Odwołanie:
Odmowa udzielenia informacji następuje w drodze decyzji, od której służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu składane w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Starosty Dzierżoniowskiego.

 

Wszelkich informacji udziela p. Ewelina Kochmańska pod nr tel. (74) 832-36-69  lub osobiście w budynku Starostwa przy ul. Świdnickiej 38 w pok. 117.

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Dzierżoniowski (dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów). Dalszych informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych udziela inspektor ochrony danych (dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów, e-mail: iod@pow.dzierzoniow.pl) lub informacje dodatkowe można znaleźć na stronie internetowej bip.pow.dzierzoniow.pl (zakładka: "Uprawnienia obywateli i przetwarzanie ich danych"). Informuję, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Cel przetwarzania danych wynika z obowiązku udostępniania informacji o środowisku.

Obowiązek podania danych osobowych wynika z art. 8 i 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2017, poz. 1405 ze zm.).

W przypadku niepodania danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. przepisu, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, nie będzie możliwe udostępnienie informacji o środowisku.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom: nie dotyczy.

Administrator danych nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań.

Dane osobowe będą przetwarzane również w celach archiwalnych i przechowywane co najmniej przez okres wymagany rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Złotnicka
Data modyfikacji: 2018/09/20 09:38:59
Redaktor: Barbara Urbas