Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

Pozwolenia, decyzje związane z gospodarką odpadami wydawane są w Wydziale Ochrony Środowiska, Rozwoju i Promocji, w budynku Starostwa przy ul. Świdnickiej 38, pok. 117, tel. (74) 832-36-69.

Na podstawie ustawy o odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska przedsiębiorca prowadzący działalność, w wyniku, której powstają odpady inne niż komunalne, powinien uregulować swój stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.

Należy uzyskać:

1. Wytwórca odpadów jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

2. Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność zbierania lub przetwarzania lub zbierania i przetwarzania odpadów jest zobowiązany do uzyskania odpowiedniego zezwolenia.

 

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

 

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów (dla podmiotów wytwarzających odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg rocznie lub innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tys. Mg rocznie) związanych z eksploatacją instalacji.

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia powinien spełniać wymagania określone w art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232)., który zawiera:

 

Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać zgodnie z:

art.184 ust.2:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

 3. informację o tytule prawnym do instalacji;

 4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;

 5. ocenę stanu technicznego instalacji;

 6. informację o rodzaju prowadzonej działalności;

 7. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;

 8. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;

 9. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;

 10. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach od-biegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;

 11. informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;

 12. informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;

 13. wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;

 14. zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;

 15. proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań;

 16. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;

 17. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;

  1. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;

  2. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;

 18. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.

ust.2a.:

 • Wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie dotyczą wymagania, o których mowa w ust. 2 pkt 11–15.

ust. 2b.:

 • Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 4, zawiera dodatkowo:

 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza od-padów, o ile został nadany;

 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;

 3. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;

 4. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

 5. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

 6. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.

 

Opłata skarbowa.

Za pozwolenie 2011,- PLN lub 506,- PLN dla działalności wytwórczej w rolnictwie, dla mikroprzedsiębiorców oraz dla małych i średnich przedsiębiorców.

Opłatę uiszcza się w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

 

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy: 30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy

Sposób załatwienia sprawy: decyzja - pozwolenie na wytwarzanie odpadów

 

Podstawa prawna

art. 180a, art. 181, ust. 1 pkt 4, art. 183 ust. 1 i art. 188 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232),

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

 

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu za pośrednictwem Starosty Dzierżoniowskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

 

Zezwolenie na prowadzenie działalności przetwarzania odpadów

Zgodnie z art. 43 ust 2 ustawy o odpadach zezwolenie na prowadzenie działalności przetwarzania odzysku wydaje się na wniosek, który powinien zawierać:

 1. Nr NIP i REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany

 2. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do odzysku lub unieszkodliwiania; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów; (należy podać kod odpadu zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów - Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

 3. Określenie ilości odpadów (w tonach lub kg) poszczególnych rodzajów poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu w okresie roku,

 4. Oznaczenie miejsca prowadzenia działalności przetwarzania odpadów

 5. Wskazanie oraz opis miejsca i sposobu magazynowania odpadów,

 6. Szczegółowy opis stosowanych metod odzysku

 7. Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie odzysku odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,

 8. Informacje wynikające z przepisów odrębnych

 9. Przewidywany okres wykonywania działalności odzysku odpadów.

 

Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 616 zł.

 

Zezwolenie na prowadzenie działalności zbierania odpadów

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o odpadach zezwolenie na prowadzenie działalności zbierania odpadów wydaje się w drodze decyzji na wniosek, który powinien zawierać:

 1. Nr NIP i REGON

 2. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów; (należy podać kod odpadu zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów - Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

 3. Oznaczenie miejsca zbierania odpadów,

 4. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,

 5. Opis metody lub metod zbierania odpadów,

 6. Dodatkowe warunki zbierania odpadów

 7. Wymagania wynikające z przepisów  odrębnych,

 8. Przewidywany okres wykonywania działalności zbierania odpadów.

 

Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 616 zł.

 

Terminy załatwienia spraw zgodne z art.35 kpa

 

Opłaty skarbowe

Za pozwolenie 2011,00 zł lub 506 zł

Za zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania 616,00 zł

 

Zmiana zezwolenia 50% opłaty głównej.

  

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Starosty Dzierżoniowskiego, w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

  

Wszelkich informacji udziela p. Agnieszka Bruchwalska telefonicznie pod nr (74) 832-36-69 lub osobiście w pok. 117, I piętro, ul. Świdnicka 38.

 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Złotnicka
Data modyfikacji: 2014/04/16 14:14:36
Redaktor: Barbara Urbas