Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

Pozwolenia, decyzje związane z gospodarką odpadami wydawane są w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju, w budynku Starostwa przy ul. Świdnickiej 38, pok. 117, tel. (74) 832-36-69.

Na podstawie ustawy o odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska przedsiębiorca prowadzący działalność, w wyniku, której powstają odpady inne niż komunalne, powinien uregulować swój stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.

Należy uzyskać:

1. Wytwórca odpadów jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

2. Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność zbierania lub przetwarzania lub zbierania i przetwarzania odpadów jest zobowiązany do uzyskania odpowiedniego zezwolenia.

 

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

 

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów (dla podmiotów wytwarzających odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg rocznie lub innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tys. Mg rocznie) związanych z eksploatacją instalacji.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia powinien spełniać wymagania określone w art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232).

Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać zgodnie z:

art.184 ust.2:

1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

1a. oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b;

2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

3. informację o tytule prawnym do instalacji;

4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;

5. ocenę stanu technicznego instalacji;

6. informację o rodzaju prowadzonej działalności;

7. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;

8. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;

9. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;

10. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach od-biegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;

10a. warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;

11. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;

12. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;

a) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;

b) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;

13. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.

 

art. 184 ust. 2b.:

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 4, zawiera dodatkowo:

1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;

2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;

3. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;

4. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

5. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

6. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.

 

Art.184 ust 3.

Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143.

 

art.184 ust 4.

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;

3) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;

4) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wraz z kopią załączników, o ile taka decyzja była wymagana, albo kopię takiej decyzji, jeżeli została wydana, w przypadku, o którym mowa w ust. 3. 

Opłata skarbowa.

Za pozwolenie 2011 zł dla dużych przedsiębiorstw lub 506 zł dla działalności wytwórczej w rolnictwie, dla mikroprzedsiębiorców oraz dla małych i średnich przedsiębiorców.

 

 Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji. Wpłaty można dokonać gotówką w kasie Urzędu Miasta Dzierżoniów (Rynek 1) lub przelewem na rachunek Urzędu Miasta Dzierżoniów nr:
34 9527 0007 0046 7773 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. 
 

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy: 30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy

Sposób załatwienia sprawy: decyzja - pozwolenie na wytwarzanie odpadów 

Podstawa prawna

- art. 180a, art. 181, ust. 1 pkt 4, art. 183 ust. 1 i art. 188 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zmianami),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) 

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu za pośrednictwem Starosty Dzierżoniowskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

 

Zezwolenie na prowadzenie działalności przetwarzania odpadów.

 

Zgodnie z art. 43 ust 2 ustawy o odpadach zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na wniosek, który powinien zawierać:

1) numer NIP i REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;

2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;

3) określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;

4) oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;

5) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;

6) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach – także godzinowej mocy przerobowej;

7) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;

8) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;

9) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;

10) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;

11) określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich – w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów;

12) informacje, o których mowa w art. 95 ust. 9 – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów;

13) informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie – do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska;

14) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

Opłata skarbowa

Za wydanie zezwolenia wynosi 616 zł.

 Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji. Wpłaty można dokonać gotówką w kasie Urzędu Miasta Dzierżoniów (Rynek 1) lub przelewem na rachunek Urzędu Miasta Dzierżoniów nr:
34 9527 0007 0046 7773 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. 
 

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy: 30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy

Sposób załatwienia sprawy: decyzja – zezwolenie. 

Podstawa prawna

- art. 43 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 roku poz. 21 z późn. zmianami),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu za pośrednictwem Starosty Dzierżoniowskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

 

Zezwolenie na prowadzenie działalności zbierania odpadów.

 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o odpadach zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje się w drodze decyzji na wniosek, który powinien zawierać:

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;

2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;

3) oznaczenie miejsca zbierania odpadów;

4) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;

5) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;

6) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;

7) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;

8) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;

9) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;

10) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Opłata skarbowa

Za wydanie zezwolenia wynosi 616 zł.

 Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji. Wpłaty można dokonać gotówką w kasie Urzędu Miasta Dzierżoniów (Rynek 1) lub przelewem na rachunek Urzędu Miasta Dzierżoniów nr:
34 9527 0007 0046 7773 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. 

 

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy: 30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy

Sposób załatwienia sprawy: decyzja – zezwolenie. 

Podstawa prawna

- art. 43 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 roku poz. 21 z późn. zmianami),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu za pośrednictwem Starosty Dzierżoniowskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

 

Zmiana pozwolenia, zezwolenia 50% opłaty głównej.

  

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Starosty Dzierżoniowskiego, w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

  

Wszelkich informacji udziela p. Agnieszka Bruchwalska telefonicznie pod nr (74) 832-36-69 lub osobiście w pok. 117, I piętro, ul. Świdnicka 38.Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Złotnicka
Data modyfikacji: 2016/01/28 13:36:22
Redaktor: Barbara Urbas