Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

▪ Zgodnie z art.10 ustawy z dnia 13.10.1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zmianami) hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ich hodowli lub utrzymywania – zezwolenie wydawane jest na wniosek zainteresowanego.


▪ Starosta wydaje zezwolenie, jeśli spełnione są wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz.U. z 2010 r. Nr 135, poz.909).


▪ Wyżej wymienione rozporządzenie stanowi m.in.:

- charty rasowe oraz ich mieszańce hoduje się i utrzymuje bez uwięzi, w obszarze ogrodzonym lub w pomieszczeniach w których zapewniony jest dostęp do światła naturalnego;

- zapewnia się im codzienne korzystanie z ruchu odpowiedniego do wieku, możliwość schronienia przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, stały dostęp do wody;

- pomieszczenia oraz obszar ogrodzony dla chartów rasowych oraz ich mieszańców muszą uniemożliwiać wydostanie się zwierząt.

 

W celu uzyskania zezwolenia należy złożyć wniosek zawierający:

- imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego osoby zamierzającej hodować lub utrzymywać psa/psy należące do chartów rasowych lub ich mieszańców;

- rasę, ilość psów, wiek, płeć, sposób oznakowania psów; 

- adres miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymywania psów i opis warunków w jakich wnioskodawca zamierza je hodować/utrzymywać, w przypadku posiadania ogrodzenia wokół posesji podać jego rodzaj i wysokość;

- informację, w jakim celu psy zostały nabyte.Do wniosku należy załączyć:


- kopie posiadanych dokumentów potwierdzających pochodzenie psa np. metrykę, rodowód, rejestrację w Związku Kynologicznym itp.

- kopię dokumentu potwierdzającego zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie.

- oświadczenie o następującej treści:

„ Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) legitymujący/a się dowodem osobistym nr …..........., zamieszkały/a …......., świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k., który za składanie nieprawdziwych oświadczeń przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3 oświadczam, że:

  • nie byłem/byłam karana za kłusownictwo oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie sądowe w związku z posiadaniem charta lub jego mieszańca;

  • utrzymywany pies/psy nie będzie wykorzystywany do polowań;

  • miejsce i warunki hodowania/utrzymywania psa/psów wykluczają możliwość niekontrolowanego opuszczenia przez nie miejsca stałego pobytu;

  • jestem świadomy/a, że pies pozostawiony bez opieki potraktowany będzie jako pies kłusujący, a odpowiedzialność karną ponosi właściciel zgodnie z art. 53 ustawy Prawo łowieckie.

     

                                                                                                                                                                                       Data, czytelny podpis „

 

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł za wydanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów (opłatę skarbową można uiścić osobiście w kasie Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Dzierżoniowie: 34 9527 0007 0046 7773 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. 

 

 

Wszelkich informacji udziela p. Barbara Urbas pod numerem telefonu (74) 83-23-668 lub osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju, w budynku Starostwa przy ul. Świdnickiej 38, pokój 116.

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Dzierżoniowski (dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów). Dalszych informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych udziela inspektor ochrony danych (dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów, e-mail: iod@pow.dzierzoniow.pl) lub informacje dodatkowe można znaleźć na stronie internetowej bip.pow.dzierzoniow.pl (zakładka: "Uprawnienia obywateli i przetwarzanie ich danych"). Informuję, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Cel przetwarzania danych wynika z realizacji wniosku o wydanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.

Obowiązek podania danych osobowych wynika z art.10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zmianami).

W przypadku niepodania danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. przepisu, nie będzie możliwa realizacja wniosku o wydanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.

Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom.

Administrator danych nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań.

Dane osobowe będą przetwarzane również w celach archiwalnych i przechowywane co najmniej przez okres wymagany rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

 

 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Złotnicka
Data modyfikacji: 2018/05/25 14:22:52
Redaktor: Barbara Urbas