Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie prowadzi rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.

 

Wykaz zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów miedzynarodowych znajduje się na stronie internetowej www.salamandra.org.pl/przepisy-prawne.html oraz w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - pokój 116 w budynku Starostwa przy ul. Świdnickiej 38.

 

Posiadacz zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów międzynarodowych, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowlę, jest obowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru, prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli. 

Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru załącza się kopię:
- zezwolenia na import zwierzęcia do kraju, albo
- zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
- dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo
- innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.

 

Wypełniony wniosek (druk do pobrania z bieżącej strony lub w pokoju 116, ul. Świdnicka 38) składa się w pokoju 116 lub w kancelarii starostwa ul. Rynek 27 pokój 1.

 

Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Posiadacz lub hodowca zwierząt otrzymuje zaświadczenie o zarejestrowaniu zwierzęcia w rejestrze prowadzonym przez Starostę Dzierżoniowskiego.

 

Opłata skarbowa:

- 26 zł za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt. (jednostką rejestrową jest gatunek niezależnie od ilości zwierząt, więc jeśli w jednym wniosku znajduje się kilka gatunków zwierząt opłatę skarbową 26 zł należy uiścić za każdy gatunek osobno).

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą zlożenia wniosku o zarejestrowanie zwierzęcia. 

Wpłaty można dokonać gotówką w kasie Urzędu Miasta Dzierżoniów (Rynek 1) lub przelewem na rachunek Urzędu Miasta Dzierżoniów nr:
34 9527 0007 0046 7773 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. 

Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do składanego wniosku.

 

Podstawa prawna:

- art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 roku, poz. 142 ze zmianami),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zmianami).

 

Wszelkich informacji udziela p. Barbara Urbas pod numerem tel. (74) 83-23-668 lub osobiście w pokoju 116, w budynku Starostwa przy ul. Świdnickiej 38.

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Dzierżoniowski (dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów). Dalszych informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych udziela inspektor ochrony danych (dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów, e-mail: iod@pow.dzierzoniow.pl) lub informacje dodatkowe można znaleźć na stronie internetowej bip.pow.dzierzoniow.pl (zakładka: "Uprawnienia obywateli i przetwarzanie ich danych"). Informuję, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Cel przetwarzania danych wynika z realizacji wniosku o zarejestrowanie zwierzęcia podlegającego ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej.

Obowiązek podania danych osobowych wynika z art.64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zmianami).

W przypadku niepodania danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. przepisu, nie będzie możliwa realizacja wniosku o zarejestrowanie zwierzęcia podlegającego ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej.

Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom.

Administrator danych nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań.

Dane osobowe będą przetwarzane również w celach archiwalnych i przechowywane co najmniej przez okres wymagany rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

 

 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Złotnicka
Data modyfikacji: 2018/05/25 13:54:44
Redaktor: Barbara Urbas