Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Wycinka drzew i krzewów rosnących poza lasami dotyczy drzew  i krzewów rosnących na obszarach sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako Lz (zadrzewienie) oraz na wszystkich innych nie będących lasem np. R, Ł, Ps, B, dr, (rola, łąka, pastwisko, tereny zabudowane, droga) itp.  

 

Starosta wydaje zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów rosnących na gruntach będących własnością komunalną i na gruntach komunalnych będących w posiadaniu innych osób fizycznych i prawnych (np. dzierżawa, trwały zarząd itp.).

 

Zezwolenia na wycięcie drzew rosnących na pozostałych gruntach tj. na gruntach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych oraz Skarbu Państwa oraz na gruntach komunalnych będących w użytkowaniu wieczystym innych osób, wydaje Wójt, Burmistrz właściwy ze względu na położenie gruntu, na którym rosną drzewa i krzewy wnioskowane do wycięcia.

 

Gmina oraz posiadacz nieruchomości będącej własnością komunalną, chcący dokonać wycinki drzew lub krzewów składa w Starostwie wypełniony  wniosek.

 

W dniu 28.08.2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody. Od tego dnia wniosek (druk do pobrania poniżej) o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera (art. 83b):

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art.49 § 1 Kodeksu cywilnego;

2) oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (np. własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, współużytkowanie wieczyste, dzierżawa, trwały zarząd, dożywotnie prawo użytkowania gruntu, posiadacz samoistny bez tytułu prawnego) albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art.49 § 1 Kodeksu cywilnego;

3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie (dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i zarządców wspólnot mieszkaniowych) o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;

4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

5) obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,

b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew (za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu);

7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

9) projekt planu:

a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie dzrew lub krzewów, w liczbie niew mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej ni8ż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub

b) przesadzenia drzewa lub krzewu

- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

10) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust.1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust.1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

 

Druki wniosku do pobrania:

wniosek PDF

wniosek Open Document

 

 

Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Posiadacz nieruchomości otrzymuje decyzję zezwalającą na wycięcie drzew lub krzewów, od której przysługuje mu odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Opłata skarbowa:

Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów są zwolnione z opłaty skarbowej,

 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 roku, poz. 142 ze zmianami).

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 ze zmianami)

 

Wszelkich informacji udziela p. Barbara Urbas pod nr tel. (74) 83-23-668 lub osobiście w pokoju nr 116, w budynku Starostwa przy ul. Świdnickiej 38.

 

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Dzierżoniowski (dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów). Dalszych informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych udziela inspektor ochrony danych (dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów, e-mail: iod@pow.dzierzoniow.pl) lub informacje dodatkowe można znaleźć na stronie internetowej bip.pow.dzierzoniow.pl (zakładka: "Uprawnienia obywateli i przetwarzanie ich danych"). Informuję, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Cel przetwarzania danych wynika z realizacji wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.

Obowiązek podania danych osobowych wynika z art.83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zmianami).

W przypadku niepodania danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. przepisu, nie będzie możliwa realizacja wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom: Gminie będącej właścicielem działki na której rośnie drzewo lub krzew oraz pozostałym stronom postępowania.

Administrator danych nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań.

Dane osobowe będą przetwarzane również w celach archiwalnych i przechowywane co najmniej przez okres wymagany rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Złotnicka
Data modyfikacji: 2018/05/25 13:59:42
Redaktor: Barbara Urbas