Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

Starosta sprawuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa tj. nad lasami stanowiącymi własność komunalną, osób fizycznych, osób prawnych, Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych itp.

 

Wycinka drzew w lasach dotyczy tylko drzew rosnących na obszarach sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako Ls (las). Dla lasów niepaństwowych została sporządzona inwentaryzacja stanu lasów, która określa zabiegi niezbędne do wykonania w najbliższych 10 latach.

 

Właściciel lasu chcący dokonać wycinki drzew składa do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie (do Wydziału ochrony Środowiska) pisemny wniosek, wskazując w nim jakie drzewa chciałby wyciąć oraz podając orientacyjny termin wycinki. Starostwo wyznacza w terenie drzewa do wycięcia w ramach dozwolonego etatu określonego w inwentaryzacji stanu lasu oraz wydaje decyzję określającą ilość drewna możliwego do pozyskania w danym lesie. Po wycięciu drzew właściciel lasu zgłasza pisemnie lub telefonicznie do Starostwa fakt zakończenia wycinki, po czym Starostwo w miejscu wycinki legalizuje pozyskane drewno i wydaje świadectwo legalności pozyskania drewna.

 

Za wydanie decyzji określającej ilość drewna możliwego do pozyskania w danym lesie opłata skarbowa wynosi 10 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji. Wpłaty można dokonać gotówką w kasie Urzędu Miasta Dzierżoniów (Rynek 1) lub przelewem na rachunek Urzędu Miasta Dzierżoniów nr:
34 9527 0007 0046 7773 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. 

 

Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do składanego wniosku.

 

Za wyznaczenie drzew do wyrębu i legalizację pozyskanego drewna właściciel lasu nie ponosi żadnych opłat.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2017 roku, poz. 788 ze zmianami).

część I ust. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zmianami).

 

Wszelkich informacji udziela p. Barbara Urbas pod nr tel. (74) 83-23-668 lub osobiście w pokoju nr 116, w budynku Starostwa przy ul. Świdnickiej 38.

 

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Dzierżoniowski (dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów). Dalszych informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych udziela inspektor ochrony danych (dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów, e-mail: iod@pow.dzierzoniow.pl) lub informacje dodatkowe można znaleźć na stronie internetowej bip.pow.dzierzoniow.pl (zakładka: "Uprawnienia obywateli i przetwarzanie ich danych"). Informuję, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Cel przetwarzania danych wynika z realizacji wniosku o wydanie zezwolenia na pozyskanie drzew w lesie.

Obowiązek podania danych osobowych wynika z art.5 ust.1 pkt.2 oraz art.19 ust.3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788 ze zmianami).

W przypadku niepodania danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. przepisu, nie będzie możliwa realizacja wniosku o wydanie zezwolenia na pozyskanie drzew w lesie.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom: pozostałym stronom postępowania.

Administrator danych nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań.

Dane osobowe będą przetwarzane również w celach archiwalnych i przechowywane co najmniej przez okres wymagany rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Złotnicka
Data modyfikacji: 2018/05/25 14:03:00
Redaktor: Barbara Urbas