Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Decyzje zezwalające na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej wydawane są w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju, w budynku Starostwa na ul. Świdnickiej 38, pokój 117, tel. (74) 83-23-669.

 

 

 Wszelkich informacji udziela p. Agnieszka Bruchwalska pod nr tel. (74) 832-36-69 lub osobiście w pokoju 117, w budynku Starostwa przy ul. Świdnickiej 38.

 


W celu jej uzyskania należy złożyć wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (druk wniosku do pobrania na niniejszej stronie lub w pok.117 w budynku przy ul. Świdnickiej 38 lub w kancelarii powiatu, Rynek 27, pokój 1 i w kancelarii powiatu ul. Świdnicka 38, pokój 1).
Do wniosku dołącza się:
1. Plan realizacyjny zabudowy z bilansem terenu.
2. Inne dokumenty np. pełnomocnictwo do występowania w imieniu właściciela. 


Termin załatwienia sprawy – do miesiąca. W przypadku spraw skomplikowanych – do dwóch miesięcy.

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Starosty Dzierżoniowskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Opłaty:
Wniosek i decyzja są zwolnione z opłaty skarbowej.


Podstawa prawna:
- art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r.o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 909 ze zmianami);


Dodatkowe informacje:
- ochronie podlegają grunty rolne ( grunty orne, łąki i pastwiska) wyższych klas bonitacyjnych tj. klasy I, II i III a także klas niższych, jeżeli są gruntami pochodzenia organicznego;
- dla tych gruntów konieczne jest uzyskanie decyzji Starosty zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej;
- wyłączenie z produkcji jest wymagane przed uzyskaniem pozwolenia na budowę;
- za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej pobiera się należność jednorazową oraz opłaty roczne wysokości 10% tej należności, płatne przez 10 lat;
- wysokość należności pomniejsza się o wartość rynkową gruntu wyłączanego z produkcji - wartość gruntu określa właściciel na podstawie aktu notarialnego kupna lub wyceny rzeczoznawcy;
- nie pobiera się należności i opłat rocznych przy wyłączaniu na cele budownictwa mieszkaniowego gruntów o powierzchni nieprzekraczającej 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego lub 0,02 ha na każdy lokal mieszkalny w przypadku budynku wielorodzinnego.Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Złotnicka
Data modyfikacji: 2015/10/09 13:44:33
Redaktor: Barbara Urbas