Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Zaświadczenia o istnieniu gospodarstw rolnych wydawane są w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju, w budynku Starostwa przy ul. Świdnickiej 38, pokój 116, tel. (74) 83-23-668.

Wypełniony wniosek (druk do pobrania na niniejszej stronie lub w pok. 116) można złożyć w pok. 116 na ul. Świdnickiej 38 lub w kancelarii ogólnej Starostwa, Rynek 27, pokój 1.


Gdy złożony wniosek jest kompletny, zaświadczenie wydaje się w terminie do siedmiu dni. Przedłożenie do wglądu orginałów dokumentów np. decyzji o przekazaniu gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa za rentę, aktów notarialnych dotyczących nabycia lub zbycia nieruchomości rolnych (kupno-sprzedaż, darowizna, postanowienie sądu o nabyciu spadku itp.) przyspieszy wydanie zaświadczenia.


Opłata skarbowa.
Zaświadczenia wydawane w sprawach ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, wynagrodzeń za pracę i rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP nie podlegają opłacie skarbowej.
Zaświadczenia wydawane w innych sprawach - opłata skarbowa wynosi 17 zł za zaświadczenie.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą zlożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. 

Wpłaty można dokonać gotówką w kasie Urzędu Miasta Dzierżoniów (Rynek 1) lub przelewem na rachunek Urzędu Miasta Dzierżoniów nr:
34 9527 0007 0046 7773 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. 

Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do składanego wniosku.

Podstawa prawna:
- Dział VII kodeksu postępowania administracyjnego,
- Ustawa z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz.1827 ze zmianami).


Tryb odwoławczy przysługuje tylko w wypadku odmowy wydania zaświadczenia. Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Wałbrzychu.

Szczegółowe informacje można uzyskać u p. Barbary Urbas, pok. 116 w budynku Starostwa przy ul. Świdnickiej 38 lub telefonicznie pod numerem (74) 83-23-668.

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Dzierżoniowski (dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów). Dalszych informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych udziela inspektor ochrony danych (dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów, e-mail: iod@pow.dzierzoniow.pl) lub informacje dodatkowe można znaleźć na stronie internetowej bip.pow.dzierzoniow.pl (zakładka: "Uprawnienia obywateli i przetwarzanie ich danych"). Informuję, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Cel przetwarzania danych wynika z realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego.

Obowiązek podania danych osobowych wynika z art.217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami).

W przypadku niepodania danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. przepisu, nie będzie możliwa realizacja wniosku o wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego.

Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom.

Administrator danych nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań.

Dane osobowe będą przetwarzane również w celach archiwalnych i przechowywane co najmniej przez okres wymagany rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Złotnicka
Data modyfikacji: 2018/05/25 14:06:18
Redaktor: Barbara Urbas