Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Zwrot działki rentowej odbywa się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju,  w budynku Starostwa na ul. Świdnickiej 38, pokój 116, tel. (74) 832-36-68.

 

W celu uzyskania decyzji należy złożyć wniosek do którego dołącza się:

- decyzję o przekazaniu gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa
- ewentualnie akt zgonu osoby uprawnionej, w przypadku gdy o zwrot działki stara się zstępny lub osoba uprawniona, której współmałżonek nie żyje
- oświadczenie o nieprzerwanym użytkowaniu działki rentowej po śmierci osoby uprawnionej zlożone przed urzędnikiem starostwa (należy okazać dowód osobisty), w przypadku gdy o zwrot działki stara się zstępny osoby uprawnionej,
- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej


Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10 zl.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą zlożenia wniosku o zwrot działki rentowej. 

Wpłaty można dokonać gotówką w kasie Urzędu Miasta Dzierżoniów (Rynek 1) lub przelewem na rachunek Urzędu Miasta Dzierżoniów nr:
34 9527 0007 0046 7773 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. 

Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do składanego wniosku.

 

 

Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji, od której służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Dzierżoniowskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Podstawa prawna:

- art.118 ust.1,2a i 4 ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników  (Dz. U. z 2017 r., poz. 2336 ze zmianami)

- część I ust.53 załącznika ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zmianami)

 

Szczegółowych informacji udziela p. Barbara Urbas pod nr telefonu (74) 832-36-68 lub osobiście w pok. 116 , ul. Świdnicka 38.

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Dzierżoniowski (dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów). Dalszych informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych udziela inspektor ochrony danych (dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów, e-mail: iod@pow.dzierzoniow.pl) lub informacje dodatkowe można znaleźć na stronie internetowej bip.pow.dzierzoniow.pl (zakładka: "Uprawnienia obywateli i przetwarzanie ich danych"). Informuję, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Cel przetwarzania danych wynika z realizacji wniosku o nieodpłatne nadanie działki rentowej.

Obowiązek podania danych osobowych wynika z art. 118 ustawy z dnia 20 grudnia1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r., poz. 2336 ze zmianami).

W przypadku niepodania danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. przepisu, nie będzie możliwa realizacja wniosku o nieodpłatne nadanie działki rentowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom: Gminie będącej właścicielem/współwłaścicielem działki, pozostałym stronom postępowania, Wydziałowi Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, Ewidencji gruntów w/m.

Administrator danych nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań.

Dane osobowe będą przetwarzane również w celach archiwalnych i przechowywane co najmniej przez okres wymagany rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Złotnicka
Data modyfikacji: 2018/05/25 14:16:04
Redaktor: Barbara Urbas