Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Procedura wydawania pozwoleń na budowę


Aby uzyskać pozwolenie na budowę należy złożyć:

 • wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę;

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art.12 ust.7;

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

(Podstawa prawna - art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)

 

W/w dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta (BOK) Starostwa – Dzierżoniów Rynek 27 parter pok.nr 1 lub w Biurze Obsługi Klienta (BOK) Starostwa – Dzierżoniów ul. Świdnicka 38 parter pok.nr 1 w godzinach urzędowania.

 

Wysokość opłat skarbowych - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1044 z późn. zm.)

 • za pozwolenie na budowę:

 • budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna - za każdy m2 powierzchni użytkowej  1 zł (nie więcej niż 539 zł); 

 • budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14 zł;

 • innego budynku - 48 zł;  

 • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20 zł;

 • budowli związanych z produkcją rolną - 112 zł;

 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - 2143 zł;

 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 km - 105 zł;

 • innych budowli - 155 zł;

 • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91 zł;

 • za  przebudowę lub remont obiektu budowlanego opłata skarbowa wynosi 50% stawek określonych powyżej.

 

Z w/w opłat skarbowych zwolnione są ustawowo:

 • sprawy nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia (art.2 ust.1 pkt.1 lit.g ustawy);

 • budownictwo mieszkaniowe (art.2 ust.1 pkt.2 ustawy);

 • jednostki budżetowe i samorządu terytorialnego (art.7 pkt.2, pkt.3).

 

 

 

Druki formularzy

 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Kruchlak
Data modyfikacji: 2018/10/18 11:29:48
Redaktor: Anna Gawron