Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
ZGŁOSZENIA BUDOWY, PRZEBUDOWY

 

BUDOWY

  - wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych

  - wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m2

  - sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV; wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych


  PRZEBUDOWY


  - budynków mieszkalnych jednorodzinnych
   


  Zgłoszenia budowy/przebudowy nie wymagających pozwolenia na budowę należy dokonać min. 21 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia, składając:

  • wypełniony druk zgłoszenia;

  • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7, aktualnym na dzień opracowania projektu /art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane/

  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

   

  (Podstawa prawna - art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a i art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)

   

  Termin załatwienia sprawy - do 21 dni od daty zgłoszenia - (art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo budowlane)

   

  Wysokość opłata skarbowych - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)

   

  przyjęcie zgłoszenia

  • budowa wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy-Prawo budowlane, od zgłoszenia której organ nie wniósł sprzeciwu - 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej (nie więcej niż 539 zł)

  • przebudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b ustawy-Prawo budowlane, od zgłoszenia której organ nie wniósł sprzeciwu - 50% stawki określonej wyżej

  • budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych - o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy-Prawo budowlane, od zgłoszenia której organ nie wniósł sprzeciwu - 1) o długości powyżej 1 km - 2143 zł; - 2)
   o długości poniżej 1 km - 105 zł

   

  Z w/w opłat skarbowych zwolnione są ustawowo:

  • sprawy nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia (art. 2 ust.1 okt 1 lit. g ustawy);

  • budownictwo mieszkaniowe (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy);

  • jednostki budżetowe i samorządu terytorialnego (art. 7 pkt 2, pkt 3 ustawy)

   

  UWAGA!

  Zgodnie z art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa w ust. 1, może wystąpić z wnioskiem wydanie pozwolenia na budowę.

   

  UWAGA! Realizacja inwestycji w oparciu o zgłoszenie budowy

  Zgłoszenie budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego a istotne odstąpienia (art. 36a ust. 1a ustawy)

  Istotne odstąpienie od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy jw. lub przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b wobec którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącego całego zamierzenia budowlanego.

   

  DRUKI FORMULARZY

  • Druki zgłoszenia budowy/przebudowy

  • Druk oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

   

  W/w domunenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta (BOK) Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie - Rynek 27 parter pok. nr 1 lub w Biurze Obsługi Klienta (BOK) Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie - ul. Świdnicka 38 parter pok. nr 1 w godzinach urzędowania 

  W razie wątpliwości można zwrócić się do Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa - ul. Świdnicka 38, I piętro, w godzinach: urzędowania oraz pod nr telefonu: 74 832 52 14, 74 832 52 15, 74 832 52 17

   

  Pliki do pobrania:

  Druk zgłoszenia budowy / przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

  Informacja uzupełniająca do wniosku zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

  Druk zgłoszenia budowy stacji transformatorowej i sieci

  Druk oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

  Informacja uzupełniająca do oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

  Druk uzupełnienia wniosku na podstawie wezwania do usunięcia braków lub postanowienia o usunięciu nieprawidłowości

   

  Klauzula informacyjna RODO - zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

  Klauzula informacyjna RODO - zgłoszenie budowy stacji transformatorowej

  Klauzula informacyjna RODO - zgłoszenie budowy sieciUwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Kruchlak
Data modyfikacji: 2018/10/18 12:29:30
Redaktor: Anna Gawron