Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu

 

Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części należy dokonać min. 30 dni przed zamierzonym terminem jej realizacji, składając:

  • wypełnione zgłoszenie;

  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

  • opis i rysunek (mapka geodezyjna), określający usytuowanie obiektu w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących i budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;

  • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami  i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;

  • zaświadczenie wójta lub burmistrza o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy (w przypadku braku planu);

  • w zależności od potrzeb – odpowiednią ekspertyzę techniczną;

  • pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

(Podstawa prawna - art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)

 

 • Uwaga: Zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części zgodnie z powyższą   procedurą możliwa jest wyłącznie w przypadku, gdy nie zachodzi potrzeba wykonania robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę (art. 71 ust. 6 Prawa budowlanego).

 

 

Termin załatwienia sprawy – do 30 dni (art. 71 ust. 4 Prawa budowlanego).

 


 

Druki formularzy

 

 

W/w dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta (BOK) Starostwa – Dzierżoniów Rynek 27 parter pok.nr 1 lub w Biurze Obsługi Klienta (BOK) Starostwa – Dzierżoniów ul. Świdnicka 38 parter pok.nr 1 w godzinach urzędowania.Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Kruchlak
Data modyfikacji: 2018/10/18 12:57:07
Redaktor: Anna Gawron