Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Określenie stanowiska:

specjalista-koordynator

(planowanie i realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego).

 

I.                   Wymagania niezbędne:

1.      Obywatelstwo polskie.

2.      Nieposzlakowana opinia.

3.      Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

4.      Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5.      Wykształcenie:

a.       wyższe - ekonomiczne (zarządzanie, administracja): staż co najmniej 3 lata na podobnym lub takim samym stanowisku,

b.      średnie ogólnokształcące lub średnie zawodowe umożliwiające wykonywanie zdań na w/w stanowisku: staż co najmniej 4 lata.

6.      Znajomość przepisów prawa – szczególnie Programu „Za życiem” i przepisów prawa oświatowego o organizacji wczesnego wspomagania rozwoju.

 

II.                Wymagania dodatkowe:

1.      Dobra znajomość programów komputerowych (Word, Excel) i obsługa urządzeń biurowych.

2.      Umiejętność wyszukiwania i gromadzenia informacji, prowadzenia rozmów i negocjacji.

3.      Wysoka kultura osobista.

4.      Otwartość i łatwość uczenia się.

5.      Znajomość zasad funkcjonowania Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie.

 

III.             Zakres wykonywanych zadań na stanowisku koordynatora ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego:

1.      Zbieranie i upowszechnianie informacji o instytucjach, usługach i specjalistach działających na terenie powiatu dzierżoniowskiego świadczących specjalistyczną pomoc małym dzieciom.

2.      Prowadzenie akcji informacyjnych.

3.      Monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom.

4.      Opracowanie i prowadzenie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego dokumentowania i rozliczania zadań Programu.

5.      Ścisła współpraca z zespołem wczesnego wspomagania rozwoju i zespołami orzekającymi PCPPP oraz z Wydziałem Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego.

6.      Współorganizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zgodnie z Prawem Oświatowym oraz dodatkowych usług terapeutów innych specjalistów.

7.      Koordynowanie korzystania z usług specjalistów z terenu powiatu.

 

IV.             Wymagane dokumenty:

1.      List motywacyjny.

2.      CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.

3.      Oryginał kwestionariusza osobowego.

4.      Kserokopie świadectwa pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

5.      Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

6.      Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe.

7.      Oświadczenie o niekaralności.

8.      Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

9.      Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.

10.  Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

11.  Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2016 r. poz. 992) oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z póź. zm.).

 

V.                Wymagane dokumenty należy składać w kopercie opisanej „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze”, imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, do dnia 05.02.2018 r. w sekretariacie Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie osobiście lub listownie w godz. od 800 do 1530. Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI.             Stosownie do wymogu art. 13, ust. 2, pkt 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, dyrektor Powiatowego Centrum PPPiDE w Dzierżoniowie informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w w/w jednostce wynosi co najmniej 6%.

 

Nabór przeprowadzi komisja powołana przez dyrektora Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym powiadomione. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

 

Dodatkowe informacje będą udzielane pod nr telefonu 74 831 56 79.

 

Dyrektor PCPPPiDE

Elżbieta Pasek


Osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Łukasik-Szpala
Data modyfikacji: 2018/01/23 10:51:59
Redaktor: Piotr Przepiórka