Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Internat

W Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym funkcjonują 2 grupy wychowawcze (internat).

Wychowankowie w wieku od 7 do 24 roku życia objęci są całodobowo działaniami opiekuńczymi, wychowawczymi i rewalidacyjnymi przez wykwalifikowanych nauczycieli wychowawców, którzy posiadają gruntowne przygotowanie specjalistyczne do pracy z wychowankiem z niepełnosprawnością intelektualną.
Działania te wspomagane są przez fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną i medyczną (pielęgniarka).

Zapewniamy odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju wychowanków, nauki, zabawy, rekreacji i wypoczynku.

Przyjęcia dziecka do grupy wychowawczej (internatu) dokonuje dyrektor na podstawie ogólnych warunków oraz dostarczonych przez rodziców/opiekunów dokumentów:
    podanie rodzica (prawnego opiekuna) o przyjęcie do grupy wychowawczej,
    aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
    skierowanie do kształcenia w szkole specjalnej wydane przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie;

Osoba odpowiedzialna za treść: Bożena Karasek
Data modyfikacji: 2014/05/26 14:50:58
Redaktor: Aleksander Fulara