Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
OGŁOSZENIE

Dyrektor
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Dzierżoniowie


ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

wymiar czasu pracy – 1 etat.

I. Wymagania niezbędne kandydata:

 1. Posiada obywatelstwo polskie.
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe lub za inne przestępstwo popełnione umyślnie.
 4. Spełnia jeden z poniższych warunków:

  1. ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  2. ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  3. jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg wydane na podstawie odrębnych przepisów;

 5. Nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1311).


II. Wymagania dodatkowe:

 1. Komunikatywność w kontaktach służbowych.
 2. Sumienność, rzetelność, kreatywność i samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań bieżących spraw.
 3. Gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
 4. Znajomość:

  1. zagadnień rachunkowości budżetowej,
  2. przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
  3. przepisów samorządowych,
  4. przepisów podatkowych i płacowych,
  5. przepisów ZUS oraz sprawozdawczości GUS,
  6. przepisów z zakresu o ochronie danych osobowych i o dostępie do informacji publicznej,
  7. znajomość obsługi programów komputerowych, w tym: finansowo- księgowych, płacowych.


III. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 4. Sporządzanie planów i sprawozdań finansowych oraz budżetu jednostki.
 5. Praca w oparciu o najnowsze przepisy prawa finansowego.
 6. Nadzór nad zamówieniami publicznymi.
 7. Naliczanie i prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej oraz rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym.
 8. Prowadzenie zakładowego planu kont jednostki.
 9. Obsługa finansowo – księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 10. Wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

Warunki pracy:

 • pełny etat (40 godzin tygodniowo),
 • zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony,
 • stanowisko pracy zlokalizowane będzie w pomieszczeniu biurowym budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dzierżoniowie,
 • pomieszczenie pracy oświetlone jest światłem dziennym i elektrycznym,
 • praca w wymuszonej pozycji ciała, siedząca,
 • pomieszczenie wyposażone jest w sprzęt biurowy.


IV. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny,
 • Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o pracę,
 • Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, wymienione w pkt. I ust. 4, kserokopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1311),
 • Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego,
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko głównego księgowego.


V. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dzierżoniowie lub pocztą na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, 58-200 Dzierżoniów, ul. Nowowiejska 74 i 76 w terminie do dnia: 27.02.2018 r. do godz. 14.00.
Dokumenty przesłane pocztą tradycyjną lub dostarczone osobiście należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Konkurs na stanowisko – główny księgowy”.
Aplikacje, które wpłyną po upływie w/w terminu, nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje w/s konkursu, można uzyskać u dyrektora jednostki osobiście lub telefonicznie pod numerem 74 647 68 67.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora Placówki. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie podana:

 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,
 • na tablicy informacyjnej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dzierżoniowie.

Dzierżoniów, 13.02.2018 r.

Dyrektor
Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego
w Dzierżoniowie
Bożena Karasek
---------------------

Osoba odpowiedzialna za treść: Bożena Karasek
Data modyfikacji: 2018/02/13 12:34:22
Redaktor: Aleksander Fulara