Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

fo_logo_nowe_zsipkz.jpgADRES:
ZESPÓŁ SZKÓŁ i PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
w BIELAWIE
ul. Żeromskiego 41
58-260 Bielawa
NIP 8821080576
REGON 000179737

DYREKTOR
mgr Ireneusz Rutowicz
WICEDYREKTOR
D. S. PEDAGOGICZNYCH
mgr Elżbieta Michalik

WICEDYREKTOR
D. S. KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

mgr inż. Grzegorz Raganowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Jurczak


KONTAKT:
SEKRETARIAT:
Agata Stiepańczuk
tel. 074/8334567
tel/fax 074/8334449
e-mail: zs-bielawa@wp.pl                                                                                                                                                                                                                                       sekretariat.zs-bielawa@wp.pl
strona WWW: http://www.zs-bielawa.pl

GODZINY PRACY:
Sekretariat czynny jest:

Poniedziałek 7.30-15.30
Wtorek 7.30-15.30
Środa 7.30-15.30
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.00-15.00

W okresie ferii zimowych i wakacji

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od 7.00 - 15.00

Administaracja czynna jest:

Poniedziałek 7.00-15.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa 7.00-15.00
Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-15.00

BIBLIOTEKA SZKOLNA:
MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI
mgr Anna Gros

 

 

                                                                                                    KLAUZULA INFORMACYJNA

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem systemu monitoringu jest Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie z siedzibą w: 58-260 Bielawa,ul. Stefana Żeromskiego 41, kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: zs-bielawa@wp.pl.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie jest możliwy jest pod adresem e-mail: elzbieta.dul@wp.pl.

3. Dane osobowe Pana/i/, ucznia /słuchacza będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit., c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych
i wychowawczych w placówce.

4. Dane osobowe Pana/i/ oraz ucznia /słuchacza przechowywane będą zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu.

5. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Rodzicom/uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

  


Osoba odpowiedzialna za treść: Ireneusz Rutowicz
Data modyfikacji: 2018/07/12 12:54:16
Redaktor: Agata Stiepańczuk