Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
PRZETARGI

PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ
w związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę opału na sezon grzewczy 2017/2018 dla Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
w Bielawie
Komisja Przetargowa w składzie:
1. Przewodniczący – Elżbieta Michalik
2. Członek – Marcelina Guglas
3. Członek – Elżbieta Dul

w dniu 20 lipca 2017 r. o godz. 10:00 zebrała się celem wyłonienia Wykonawcy na dostawę opału na sezon grzewczy 2017/2018 dla Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
w Bielawie

Ustalono:
1. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:

Część I:
1 PHU „TRANS-LAS” Marian Majkrzak
Rudnica 43, 57-200 Ząbkowice Śląskie
cena netto: 45 600,00 zł
Część II
2 FHU MUCHA STANISŁAW
Muchy 37, 63-524 Czajków
cena netto: 51 975,00 zł

2. W trakcie analizy dokumentów pod względem merytorycznym i rachunkowym Komisja dopatrzyła się nieprawidłowości. Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Komisja Przetargowa wezwała Wykonawców do uzupełnienia braków w ofercie.

3. Streszczenie oceny i porównanie ofert:

Część I
1 PHU TRANS-LAS Marian Majkrzak, Rudnica 43, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Cena oferty: 80,00 pkt
Termin płatności: 5,00 pkt
Czas dostawy: 10,00 pkt
RAZEM: 95,00 pkt
Część II
2 FHU MUCHA STANISŁAW, Muchy 37, 63-524 Czajków
Cena oferty: 80,00 pkt
Termin płatności: 10,00 pkt
Czas dostawy: 10,00 pkt
RAZEM: 100,00 pkt

Wszyscy oferenci spełnili warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu
z postępowania, oferty nie podlegają odrzuceniu.
4. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, którego oferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz jest najkorzystniejsza w rozumieniu zapisów SIWZ. W związku
z powyższym na realizacją zadania:

- w Części I wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
PHU TRANS-LAS Marian Majkrzak, Rudnica 43, 57-200 Ząbkowice Śląskie,
Cena: 45 600,00 zł netto.
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ, uzyskała najwyższą liczbę punktów oraz jest najkorzystniejsza w rozumieniu zapisów SIWZ.

- w Części II wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
FHU MUCHA STANISŁAW, Muchy 37, 63-524 Czajków,
Cena: 51 975,00 zł netto.
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ, uzyskała najwyższą liczbę punktów oraz jest najkorzystniejsza w rozumieniu zapisów SIWZ.

5. Komisja Przetargowa działając zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę opału na sezon grzewczy 2017/2018 dla Zespołu Szkół
i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.
6. Podpisanie umowy z Wykonawcą odbędzie się z zachowaniem terminów zgodnych z art. 94 ust1 pkt 2 ustawy Pzp, tj. dnia 31.07.2017 r.
7. Sporządzono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz umieszczono ją na stronie internetowej http://bip.pow.dzierzoniow.pl/pl/bip/oswiata/zswb oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.


8. Podpisy Komisji Przetargowej:
1. Przewodniczący – Elżbieta Michalik
2. Członek – Marcelina Guglas
3. Członek – Elżbieta Dul
Osoba odpowiedzialna za treść: Ireneusz Rutowicz
Data modyfikacji: 2017/07/20 15:34:52
Redaktor: Marcelina Guglas