Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
OGŁOSZENIA

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie na stanowisko
głównego księgowegoDyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie informuje, że dokumenty aplikacyjne na ww. stanowisko złożyła

Pani Dorota Jurczak zamieszkała w Bielawie
i w wyniku zakończenia procedury naboru kandydatura została zaakceptowana.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatura Pani Doroty Jurczak spełniła oczekiwania Komisji Rekrutacyjnej.
Pani Dorota Jurczak spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Zastosowane techniki i metody naboru pokazały, że kandydatka posiada kompetencje i umiejętności przydatne w pracy na stanowisku, o które się ubiegała. Zaprezentowała wysoki poziom wiedzy merytorycznej z wymaganego w ogłoszeniu zakresu.

Ireneusz Rutowicz – przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Bielawa, 27.03.2018 r.
Bielawa dnia 15.03.2018 r.


Protokół Komisji Przetargowej


Komisja powołana Zarządzeniem nr 1/2013 z dnia 17.01.2013 r. przez Dyrektora Szkoły do przeprowadzenia przetargu na zbędne składniki majątku ruchomego Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, na posiedzeniu w dniu 15.03.2018 r. o godz. 12.00 stwierdziła, że:
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu z dnia 07.03.2018 r. dotyczącego:

Lp. Nazwa sprzętu Cena w zł ( netto )
1. Wiertarka uniwersalna, marki Made In USSR, typ 2H135, nr fabryczny 80345 brak daty produkcji. 3 983,00
2. Wiertarka uniwersalna marki ZPM H. Cegielski – Poznań typ WRS 25/08 nr fabryczny 3840/22479, rok produkcji 1972 4390,00
3. Tokarka kłowa uniwersalna, marki Andrychowska Fabryka Maszyn typ TUE-40 nr fabryczny 4968, rok produkcji 1964 3089,00
4. Tokarka uniwersalna szybkobieżna, marki ZTM Zakłady Mechaniczne Tarnów, typ TUB-32, nr fabryczny 4521, rok produkcji 1972 3496,00

nie wpłynęła żadna oferta, wobec powyższego przetarg zostaje unieważniony.
Po sporządzeniu protokołu Komisja zakończyła pracę.

Podpisy Komisji:

l. Przewodniczący – Grzegorz Raganowicz ……………………………………
2. Członek - Elżbieta Dul ……………………………………………………….
3. Członek- Mirosław Ziemak ………………………………………………….
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie,
58-260 Bielawa, ul. Stefana Żeromskiego 41,
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Głównego Księgowego


I. Wymiar etatu – pełny etat.

II. Odpowiedzialność na ww. stanowisku
Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, jest pracownik, któremu dyrektor jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:
1) prowadzenia rachunkowości jednostki;
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywania wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

III. Wymagania niezbędne: (wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
Głównym księgowym, (z zastrzeżeniem art. 54 ust. 9 ustawy), może być osoba, która:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym
do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

IV. Wymagania dodatkowe
1) minimum 7 letni staż pracy;
2) co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku głównego księgowego w jednostkach oświatowych;
3) znajomość programów finansowo-księgowych;
4) znajomość rachunkowości budżetowej i obowiązujących w niej zasad;
5) umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
6) sumienność, dokładność, odpowiedzialność;
7) umiejętności pracy w zespole;
8) umiejętności rozwiązywania problemów;
9) umiejętności obsługi komputera i urządzeń biurowych.

V. Zakres wykonywanych zadań:
1) prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej,
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
4) kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
5) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych;
6) opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki;
7) kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych, dokonywanie przelewów;
8) dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych;
9) prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej;
10) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;
11) wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

VI. Informacja o warunkach pracy:
1) norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin;
2) norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin;
3) wynagrodzenie za pracę wypłacane jest raz w miesiącu do 30-go dnia każdego miesiąca;
4) możliwe rozpoczęcie pracy od maja 2018 r.

VII. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
4) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;
5) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu;
6) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
7) oświadczenie o stanie zdrowia;
8) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
9) oświadczenie o niekaralności, z zobowiązaniem do przedłożenia z Krajowego Rejestru Karnego zaświadczenia o niekaralności – w chwili przyjęcia do pracy.

VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1) Termin: do 19 marca 2018 r. godzina 14.00.
2) Sposób:
Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Nabór na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.
3) Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w sekretariacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, ul. Stefana Żeromskiego 41 lub przesłać za pośrednictwem poczty. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

IX. Inne informacje
1) Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).
2) O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).
3) Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
4) Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.03.2018 r. o godz. 14.15.
5) Zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224, z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.
6) Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.
7) Dyrektor ZSiPKZ w Bielawie telefonicznie zaprosi kandydatów wybranych spośród ofert
na rozmowy kwalifikacyjne.
8) Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.
9) Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.
10) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.pow.dzierzoniow.pl/pl/bip/oswiata/zswb/ i na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie przy ul. Stefana Żeromskiego 41, 58-260 Bielawa, w terminie do dnia 28.03.2018 r.
11) Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, w lutym 2017 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
w Bielawie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
www.bip.pow.dzierzoniow.pl/pl/bip/oswiata/zswb/
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 748334567 wewn. 35 – p. Elżbieta Dul.

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Zatwierdzam
Ireneusz Rutowicz
Dyrektor ZSiPKZ w Bielawie


Bielawa, dnia 07.03.2018 r.

OGŁOSZENIE
o zbyciu zbędnego sprzętu stanowiącego majątek ruchomy
Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia zawodowego w Bielawie,
w formie przetargu pisemnegoDyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie informuje, że posiada do zbycia w formie przetargu pisemnego następujące zbędne składniki majątku ruchomego:

Lp. Nazwa sprzętu Cena w zł ( netto )
1. Wiertarka uniwersalna, marki Made In USSR, typ 2H135, nr fabryczny 80345 brak daty produkcji. 3 983,00
2. Wiertarka uniwersalna marki ZPM H. Cegielski – Poznań typ WRS 25/08 nr fabryczny 3840/22479, rok produkcji 1972 4390,00
3. Tokarka kłowa uniwersalna, marki Andrychowska Fabryka Maszyn typ TUE-40 nr fabryczny 4968, rok produkcji 1964 3089,00
4. Tokarka uniwersalna szybkobieżna, marki ZTM Zakłady Mechaniczne Tarnów, typ TUB-32, nr fabryczny 4521, rok produkcji 1972 3496,00


1. Organizującym przetarg jest: ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W BIELAWIE, 58-260 Bielawa, ul. Stefana Żeromskiego 41,
tel. 74 8334567, fax.74 8334449, e-mail: zs-bielawa@wp.pl

2. Miejsce przeprowadzenia przetargu: ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W BIELAWIE,58-260 Bielawa, ul. Stefana Żeromskiego 41, pok.101a.

3. Termin przetargu: Otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszych ofert dokona komisja przetargowa w dniu 15.03.2018 r. o godz. 1200 powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

4. Zainteresowani zakupem wymienionych wyżej składników majątku ruchomego, mogą zapoznać się z jakością oraz stanem technicznym przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie ul. Stefana Żeromskiego 41a , po wcześniejszym ustaleniu terminu w godz. 8ºº-14ºº

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :
Złożenie pisemnej oferty w sekretariacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie ul. Żeromskiego 41, pokój 101, I piętro, w terminie do dnia 15.03.2018 r. do godz. 11.45, w zaklejonej kopercie z napisem „OFERTA NA ZAKUP SPRZĘTU MECHANICZNEGO" W kopercie mogą znajdować się oferty zakupu kilku pozycji. Oferty złożone po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.


Oferta winna zawierać:
1) Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta;
2) Rodzaj maszyny, urządzenia;
3) Proponowaną cenę netto nabycia;
4) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu;
5) Potwierdzenie wpłaty wadium.

6. Wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej można dokonać na konto Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie nr 77 9527 0007 0026 1036 2000 0009 Bank Spółdzielczy o/Dzierżoniów lub w kasie szkoły. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej lub, którego oferta zostanie przyjęta, a uchyli się on od uregulowania należności i odbioru maszyny, urządzenia. Wadium wpłacone przez nabywcę, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

7. Termin związania ofertą: ustala się na 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Rozstrzygnięcie przetargu: w przetargu wygrywa oferent, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą od ceny wywoławczej. W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuje tę samą najwyższą cenę komisja przetargowa, bezpośrednio po otwarciu ofert, kontynuuje przetarg w formie licytacji ustnej postąpienie wynosi nie mniej niż 100,00 zł. Wygrywa oferent, który zaoferuje najwyższą cenę.

9. Nabycie urządzenia: odbiór maszyn i urządzeń możliwy będzie po uregulowaniu należności(cena netto + VAT), w terminie do trzech dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieuregulowania należności, wiążąca jest kolejna najkorzystniejsza oferta dla sprzedającego

10. Odbiór maszyn i urządzeń powinien nastąpić w terminie do 10 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku przekroczenia terminu nabywca pokrywa koszty składowania.

11. Demontaż, transport wewnętrzny oraz zewnętrzny po stronie nabywcy.

12. Unieważnienie przetargu: Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury przetargowej bez podania przyczyn.

13. Kontakt: osobą uprawniona do kontaktów z oferentami jest referent ds. techniczno -gospodarczych Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
: Mirosław Ziemak - w siedzibie organizatora przetargu pok. 104 lub telefonicznie
74 8334567 wew. 35 w godz. 8ºº-14ºº.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie na stanowisko

referent ds. administracyjnych


Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie informuje,
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Agata Stiepańczuk zamieszkała w Bielawie


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatura Pani Agaty Stiepańczuk spełniła oczekiwania Komisji Rekrutacyjnej.
Pani Agata Stiepańczuk spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Zastosowane techniki i metody naboru pokazały, że kandydatka posiada kompetencje
i umiejętności przydatne w pracy na stanowisku, o które się ubiegała. Zaprezentowała wysoki poziom wiedzy merytorycznej z wymaganego w ogłoszeniu zakresu.


Ireneusz Rutowicz – przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Bielawa, 22.02.2018 r.

Osoba odpowiedzialna za treść: Ireneusz Rutowicz
Data modyfikacji: 2018/03/27 13:55:08
Redaktor: Agata Stiepańczuk