Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
OGŁOSZENIA

Bielawa dnia 20.08.2018 r.


Protokół Komisji Przetargowej


Komisja powołana Zarządzeniem nr 11/2018 z dnia 04.05.2018 r. przez Dyrektora Szkoły do przeprowadzenia przetargu na zbędne składniki majątku ruchomego Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, na posiedzeniu w dniu 20.08.2018 r. o godz. 12.00 stwierdziła, że:
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu z dnia 27.07.2018 r. dotyczącego:

Lp. Nazwa sprzętu Cena w zł ( netto )
1. Wiertarka uniwersalna marki ZPM H. Cegielski – Poznań typ WRS 25/08 nr fabryczny 3840/22479, rok produkcji 1972 2212,00

2. Tokarka uniwersalna szybkobieżna, marki ZTM Zakłady Mechaniczne Tarnów, typ TUB-32, nr fabryczny 4521, rok produkcji 1972 2012,80

3. Tokarka kłowa uniwersalna, typ TUE-40 nr fabryczny 0389, rok produkcji 1964 nr inwentaryzacyjny 6472/11/2012 1756,20

wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki przetargu.
1.Oferta dotyczy Tokarki kłowej uniwersalnej, typ TUE-40 o nr fabrycznym 0389 rok produkcji 1964 .
2. Ofertę złożył Krzysztof Zapotoczny, 58-212 Jaźwina 62 na na kwotę 1756,20 zł netto, która jest ceną wywoławczą.
3. Oferta została zaakceptowana.

Po sporządzeniu protokołu Komisja zakończyła pracę.

Podpisy Komisji:
l. Przewodniczący – Mirosław Ziemak ……………………………………
2. Członek – Agata Stiepańczuk ……………………………………………………….
3. Członek- Jacek Piątek………………………………………………….


Bielawa, dnia 27.07.2018 r.


OGŁOSZENIE
o zbyciu zbędnego sprzętu stanowiącego majątek ruchomy
Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia zawodowego w Bielawie,
w formie przetargu pisemnegoDyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie informuje, że posiada do zbycia:
- w formie IV przetargu pisemnego następujące zbędne składniki majątku ruchomego:

Lp. Nazwa sprzętu Cena w zł (netto)
1. Wiertarka uniwersalna marki ZPM H. Cegielski – Poznań typ WRS 25/08 nr fabryczny 3840/22479, rok produkcji 1972 2212,00
2. Tokarka uniwersalna szybkobieżna, marki ZTM Zakłady Mechaniczne Tarnów, typ TUB-32, nr fabryczny 4521, rok produkcji 1972 2012,80
3. Tokarka kłowa uniwersalna, typ TUE- 40 nr fabryczny 0389, rok produkcji 1964, Nr inwetaryzacyjny 6473/11/2016 1756,20


1. Organizującym przetarg jest: ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W BIELAWIE, 58-260 Bielawa, ul. Stefana Żeromskiego 41,
tel. 74 8334567, fax.74 8334449, e-mail: zs-bielawa@wp.pl

2. Miejsce przeprowadzenia przetargu: ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W BIELAWIE, 58-260 Bielawa, ul. Stefana Żeromskiego 41, pok.101a.

3. Termin przetargu: Otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszych ofert dokona komisja przetargowa w dniu 20.08.2018 r. o godz. 1200 powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

4. Zainteresowani zakupem wymienionych wyżej składników majątku ruchomego, mogą zapoznać się z jakością oraz stanem technicznym przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie ul. Stefana Żeromskiego 41a, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w godz. 8ºº-14ºº

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :
Złożenie pisemnej oferty w sekretariacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie ul. Żeromskiego 41, pokój 101, I piętro, w terminie do dnia 20.08.2018 r. do godz. 11.45, w zaklejonej kopercie z napisem „OFERTA NA ZAKUP SPRZĘTU MECHANICZNEGO" W kopercie mogą znajdować się oferty zakupu kilku pozycji. Oferty złożone po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.


Oferta winna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta;
2) rodzaj maszyny, urządzenia;
3) proponowaną cenę netto nabycia;
4) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu;
5) potwierdzenie wpłaty wadium.

6. Wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej można dokonać na konto Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie nr 77 9527 0007 0026 1036 2000 0009 Bank Spółdzielczy o/Dzierżoniów lub w kasie szkoły. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej lub, którego oferta zostanie przyjęta, a uchyli się on od uregulowania należności i odbioru maszyny, urządzenia. Wadium wpłacone przez nabywcę, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

7. Termin związania ofertą: ustala się na 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

8. Rozstrzygnięcie przetargu: w przetargu wygrywa oferent, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą od ceny wywoławczej. W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuje tę samą najwyższą cenę komisja przetargowa, bezpośrednio po otwarciu ofert, kontynuuje przetarg w formie licytacji ustnej postąpienie wynosi nie mniej niż 50,00 zł. Wygrywa oferent, który zaoferuje najwyższą cenę.

9. Nabycie urządzenia: odbiór maszyn i urządzeń możliwy będzie po uregulowaniu należności (cena netto + VAT). W przypadku nieuregulowania należności, wiążąca jest kolejna najkorzystniejsza oferta dla sprzedającego.

10. Odbiór maszyn i urządzeń musi nastąpić w terminie do 24.08.2018 r. W przypadku przekroczenia terminu nabywca pokrywa koszty składowania.

11. Demontaż, transport wewnętrzny oraz zewnętrzny po stronie nabywcy.

12. Unieważnienie przetargu: Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury przetargowej bez podania przyczyn.

13. Kontakt: osobą uprawniona do kontaktów z oferentami jest referent ds. techniczno -gospodarczych Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie: Mirosław Ziemak - w siedzibie organizatora przetargu pok. 104 lub telefonicznie 74 8334567 wew. 35 w godz. 8ºº-14ºº.PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ


w związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę opału na sezon grzewczy 2018/2019 dla Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie Komisja Przetargowa w składzie:
1. Przewodniczący – Elżbieta Michalik
2. Członek – Agata Stiepańczuk
3. Członek – Elżbieta Dul

w dniu 12 lipca 2018 r. o godz. 11:30 zebrała się celem wyłonienia Wykonawcy na dostawę opału na sezon grzewczy 2018/2019 dla Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

Ustalono:
1. W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty:

Część I:
1. PHU „TRANS-LAS” Marian Majkrzak
Rudnica 43, 57-200 Ząbkowice Śląskie
cena netto: 49 300,00 zł
2. „WĘGLOPASZ”
ul. Piątkowska 149/6 , 60-648 Poznań
cena netto: 67 150,00 zł

Część II
3. FHU MUCHA STANISŁAW
Muchy 37, 63-524 Czajków
cena netto: 60 390,00 zł
4. „WĘGLOPASZ”
ul. Piątkowska 149/6 , 60-648 Poznań
cena netto: 80 960,00 zł

2. W trakcie analizy dokumentów pod względem merytorycznym i rachunkowym Komisja dopatrzyła się nieprawidłowości. Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Komisja Przetargowa wezwała Wykonawców do uzupełnienia braków w ofercie.

3. Streszczenie oceny i porównanie ofert:

Część I
1. PHU TRANS-LAS Marian Majkrzak, Rudnica 43, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Cena oferty: 80,00 pkt
Termin płatności: 10,00 pkt
Czas dostawy: 5,00 pkt
RAZEM: 95,00 pkt
2. „WĘGLOPASZ”, ul. Piątkowska 149/6 , 60-648 Poznań
Cena oferty: 40 pkt
Termin płatności: 10 pkt
Czas dostawy: 10 pkt
RAZEM: 60 pkt

Część II
3. FHU MUCHA STANISŁAW, Muchy 37, 63-524 Czajków
Cena oferty: 80,00 pkt
Termin płatności: 10,00 pkt
Czas dostawy: 10,00 pkt
RAZEM: 100,00 pkt
4. „WĘGLOPASZ”, ul. Piątkowska 149/6 , 60-648 Poznań
Cena oferty: 50 pkt
Termin płatności: 10 pkt
Czas dostawy: 10 pkt
RAZEM: 70 pkt

Wszyscy oferenci spełnili warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z postępowania, oferty nie podlegają odrzuceniu.
4. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, którego oferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz jest najkorzystniejsza w rozumieniu zapisów SIWZ. W związku z powyższym na realizację zadania:

- w Części I wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
PHU TRANS-LAS Marian Majkrzak, Rudnica 43, 57-200 Ząbkowice Śląskie,
Cena: 49 300,00 zł netto.
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ, uzyskała najwyższą liczbę punktów oraz jest najkorzystniejsza w rozumieniu zapisów SIWZ.

- w Części II wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
FHU MUCHA STANISŁAW, Muchy 37, 63-524 Czajków,
Cena: 60 390,00 zł netto.
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ, uzyskała najwyższą liczbę punktów oraz jest najkorzystniejsza w rozumieniu zapisów SIWZ.

5. Komisja Przetargowa działając zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę opału na sezon grzewczy 2018/2019 dla Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.
6. Podpisanie umowy z Wykonawcą odbędzie się z zachowaniem terminów zgodnych z art. 94 ust1 pkt 2 ustawy Pzp, tj. do dnia 26.07.2018 r.
7. Sporządzono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz umieszczono ją na stronie internetowej http://bip.pow.dzierzoniow.pl/pl/bip/oswiata/zswb oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.


Podpisy Komisji Przetargowej:
1. Przewodniczący – Elżbieta Michalik
2. Członek – Agata Stiepańczuk
3. Członek – Elżbieta DulINFORMACJA O PRZETARGU


Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia w Bielawie, zgodnie z art.86. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, informuje że w dniu 05.07.2018 r. Komisja przetargowa powołana do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawę opału na sezon grzewczy 2018/2019:
1) przed otwarciem kopert poinformowała, że zamawiający przeznaczył w sezonie grzewczym 2018/2019 kwotę na drewno 51 000,00 zł netto, a na Pellet 85 800,00 zł netto; oferty będą oceniane według następujących kryteriów: ceny, terminu dostawy i okresu płatności;
2) dokonała jawnego otwarcia ofert i stwierdziła, że:
a) do części I przetargu zgłosili się :
1. „WĘGLOPASZ”, 60-648 Poznań ul Piątkowska 149/6 proponując kwotę 67 150,00 zł netto, z terminem dostawy 24 godz. i terminem płatności 30 dni.
2. TRANS-LAS PHU Marian Majkrzak, 57-200 Ząbkowice Śląskie, Rudnica 43 proponując kwotę 49 300,00 zł netto, z terminem dostawy 24 godz. i terminem płatności 14 dni.
b) do części II przetargu zgłosili się :
1. „WĘGLOPASZ”, 60-648 Poznań ul Piątkowska 149/6 proponując kwotę 80 960,00 zł. netto, z terminem dostawy 24 godz. i terminem płatności 30 dni.
2. Firma PH Mucha Stanisław, 63-524 Czajków, Muchy 37, proponując kwotę 60 390,00 zł. netto, z terminem dostawy 24 godz. i terminem płatności 22 dni.
Oferenci zostali wezwani do uzupełnienia brakujących dokumentów.
Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po uzupełnieniu ofert.

W dniu 29.06.2018 r. przedsiębiorca chcący złożyć swoją ofertę w Zamówieniu publicznym dotyczącym Dostawy opału na sezon grzewczy 2018/2019 w części II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia dotyczącej pelletu zadał pytanie:

Proszę o doprecyzowanie formy dostawy pelletu tzn. czy pellet ma być pakowany w worki czy luzem?

Odpowiedz: Pellet ma być workowany w worki małe lub Big-Bagi .
Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
58-260 Bielawa, ul. S. Żeromskiego 41, woj. dolnośląskie
Tel: 74 8334 567; Fax 74 8334 449; e-mail: zs-bielawa@wp.pl
Internet: http://bip.pow.dzierzoniow.pl/pl/bip/oswiata/zswb/


ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę opału na sezon grzewczy 2018/2019
dla Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, krajowy numer identyfikacyjny 17973700000, ul. ul. Stefana Żeromskiego 41 , 58260 Bielawa, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 334 567, , e-mail zs-bielawa@wp.pl, , faks 748 334 449.
Adres strony internetowej (URL): zs-bielawa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
I.4) KOMUNIKACJA:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pow.dzierzoniow.pl/pl/bip/oswiata/zswb
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału na sezon grzewczy 2018/2019 dla Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamówienie podzielone jest na części: TAK, liczba części:2.
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Część I: 1.1 Przedmiot zamówienia – drewno opałowe CPV- 03413000-8 1.2 Wymagania stawiane drewnu opałowemu: - rodzaj drewna: liściaste; preferowane gatunki: buk, dąb, grab; - zalecana wilgotność: < 15%; maksymalna wilgotność: 30%; - postać drewna: bale lub szczapy; min./max. długość materiału: 40/60 [cm]; min./max. wymiar przekroju poprzecznego: 10/25 [cm]; - szacunkowa ilość drewna na sezon grzewczy: 170 [m3]. 1.3 Zamówienie realizowane będzie w równych partiach po 2-6 [m3] drewna, począwszy od 15.09.2018 r. do 30.04.2019 r. 1.4 Łączna ilość dostarczonego drewna uzależniona jest od faktycznych potrzeb wynikających z warunków klimatycznych. 1.5 Dostawa kolejnej partii realizowana będzie po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego w terminie określonym w ofercie. 1.6 Dostawa realizowana będzie transportem Oferenta, na jego koszt i rozładowywana do składu opału przez pracowników Oferenta. 1.7 Do każdej dostawy zostanie wystawiona faktura z załączonym potwierdzeniem odbioru drewna. 1.8 W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: - oświadczenie że dostarczane drewno opałowe spełnia wymagania stawiane w SIWZ.
Część II: 2.1 Przedmiot zamówienia – granulat drewniany – pellet CPV – 09111400-4 2.2 Charakterystyka granulatu drewnianego – pelletu: - średnica [mm]: 6-8; długość [mm]: 10-38; - wartość opałowa [MJ/kg]: 16-19,5; - moc energetyczna [kWh/kg]: ok.4,7; - wilgotność [%]: 6-12; - zawartość popiołów [%]: < 1,5; zawartość siarki [%]: < 0,1; zawartość chloru [%]: < 0,01; - szacunkowa ilość granulatu na sezon grzewczy [t]: 110. 2.3 Zamówienie realizowane będzie w partiach do 24 [t] pelletu, począwszy od 15.09.2017 r. do 30.04.2018 r. 2.4 Łączna ilość dostarczonego pelletu uzależniona jest od faktycznych potrzeb wynikających z warunków klimatycznych. 2.5 Dostawa kolejnej partii realizowana będzie po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego w terminie określonym w ofercie. 2.6 Dostawa realizowana będzie transportem Oferenta, na jego koszt i rozładowywana przez pracowników Oferenta. 2.7 Do każdej dostawy zostanie wystawiona faktura z załączonym potwierdzeniem odbioru pelletu. 2.8 W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: - zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, że dostarczony pellet posiada normę jakościową DIN plus, EN plus A1 lub inną o parametrach pelletu nie gorszych niż dla normy DIN plus.
II.5) Główny kod CPV: 03413000-8
Dodatkowe kody CPV: 09111400-4
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 2018-09-15 zakończenia: 2019-04-30
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 ustawy Pzp przedstawione w formie zgodnej z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 ustawy Pzp przedstawione w formie zgodnej z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 ustawy Pzp przedstawione w formie zgodnej z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:
Tak
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: - zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, że dostarczony pellet posiada normę jakościową DIN plus, EN plus A1 lub inną o parametrach pelletu nie gorszych niż dla normy DIN plus. - oświadczenie że dostarczane drewno opałowe spełnia wymagania stawiane w SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 80,00
Termin płatności za fakturę 10,00
Czas dostawy od chwili zamówienia 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-05, godzina: 11:00, miejsce: Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, ul. S. Żeromskiego 41, 58-260 Bielawa, pok. 101, I piętro. Otwarcie ofert nastąpi 05.07.2018 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego, pok. 101 a, I piętro.
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr:
1 Nazwa: drewno opałowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.1 Przedmiot zamówienia – drewno opałowe CPV- 03413000-8 1.2 Wymagania stawiane drewnu opałowemu: - rodzaj drewna: liściaste; preferowane gatunki: buk, dąb, grab; - zalecana wilgotność: < 15%; maksymalna wilgotność: 30%; - postać drewna: bale lub szczapy; min./max. długość materiału: 40/60 [cm]; min./max. wymiar przekroju poprzecznego: 10/25 [cm]; - szacunkowa ilość drewna na sezon grzewczy: 160 [m3]. 1.3 Zamówienie realizowane będzie w równych partiach po 2-6 [m3] drewna, począwszy od 15.09.2018 r. do 30.04.2019 r. 1.4 Łączna ilość dostarczonego drewna uzależniona jest od faktycznych potrzeb wynikających z warunków klimatycznych. 1.5 Dostawa kolejnej partii realizowana będzie po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego w terminie określonym w ofercie. 1.6 Dostawa realizowana będzie transportem Oferenta, na jego koszt i rozładowywana do składu opału przez pracowników Oferenta. 1.7 Do każdej dostawy zostanie wystawiona faktura z załączonym potwierdzeniem odbioru drewna. 1.8 W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: - oświadczenie że dostarczane drewno opałowe spełnia wymagania stawiane w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03413000-8,
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data rozpoczęcia: 2018-09-15
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 80,00
Termin płatności za fakturę 10,00
Czas dostawy od chwili zamówienia 10,00

Część nr: 2 Nazwa: granulat drewniany - pellet
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2.1 Przedmiot zamówienia – granulat drewniany – pellet CPV – 09111400-4 2.2 Charakterystyka granulatu drewnianego – pelletu: - średnica [mm]: 6-8; długość [mm]: 10-38; - wartość opałowa [MJ/kg]: 16-19,5; - moc energetyczna [kWh/kg]: ok.4,7; - wilgotność [%]: 6-12; - zawartość popiołów [%]: < 1,5; zawartość siarki [%]: < 0,1; zawartość chloru [%]: < 0,01; - szacunkowa ilość granulatu na sezon grzewczy [t]: 105. 2.3 Zamówienie realizowane będzie w partiach do 24 [t] pelletu, począwszy od 15.09.2018 r. do 30.04.2019 r. 2.4 Łączna ilość dostarczonego pelletu uzależniona jest od faktycznych potrzeb wynikających z warunków klimatycznych. 2.5 Dostawa kolejnej partii realizowana będzie po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego w terminie określonym w ofercie. 2.6 Dostawa realizowana będzie transportem Oferenta, na jego koszt i rozładowywana przez pracowników Oferenta. 2.7 Do każdej dostawy zostanie wystawiona faktura z załączonym potwierdzeniem odbioru pelletu. 2.8 W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: - zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, że dostarczony pellet posiada normę jakościową DIN plus, EN plus A1 lub inną o parametrach pelletu nie gorszych niż dla normy DIN plus.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09111400-4,
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data rozpoczęcia: 2018-09-15
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 80,00
Termin płatności za fakturę 10,00
Czas dostawy od chwili zamówienia 10,00Ogłoszenie niniejsze opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18 czerwca 2018 r. pod numerem 574973 – N - 2018
Bielawa, dnia 18 czerwca 2018 r.
Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek
Kształcenia Zawodowego w Bielawie
/-/ Ireneusz Rutowicz


Pliki do pobrania:

  1. SIWZ

  2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

  3. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

  4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art.22

  5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art.24

  6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

  7. Załącznik nr 6a - Umowa na dostawę drewna

  8. Załącznik nr 6b - Umowa na dostawę pelletu
Bielawa, dnia 07.06.2018 r.


OGŁOSZENIE
o zbyciu zbędnego sprzętu stanowiącego majątek ruchomy
Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia zawodowego w Bielawie,
w formie przetargu pisemnegoDyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie informuje, że posiada do zbycia:
- w formie III przetargu pisemnego następujące zbędne składniki majątku ruchomego:

Lp. Nazwa sprzętu Cena w zł ( netto )
1. Wiertarka uniwersalna, marki Made In USSR, typ 2H135, nr fabryczny 80345 brak daty produkcji. 2868,00
2. Wiertarka uniwersalna marki ZPM H. Cegielski – Poznań typ WRS 25/08 nr fabryczny 3840/22479, rok produkcji 1972 3160,00
3. Tokarka kłowa uniwersalna, marki Andrychowska Fabryka Maszyn typ TUE-40 nr fabryczny 4968, rok produkcji 1964 2224,00
4. Tokarka uniwersalna szybkobieżna, marki ZTM Zakłady Mechaniczne Tarnów, typ TUB-32, nr fabryczny 4521, rok produkcji 1972 2516,00


- oraz w formie II przetargu pisemnego następujące zbędne składniki majątku ruchomego:
Lp. Nazwa sprzętu Cena (netto zł)
1. Frezarka narzędziowa, typ FNC-25, nr fabryczny1140, rok produkcji 1968. Nr inwentarzowy 94/01/2013 2926,00
2. Tokarka uniwersalna szybkobieżna, typ TUD-50 nr fabryczny 27611, rok produkcji 1971 Nr inwentaryzacyjny 90/01/2013 3056,00
3. Tokarka kłowa uniwersalna , typ TUE- 40 nr fabryczny 0389, rok produkcji 1964, Nr inwetaryzacyjny 6473/11/2016 2341,00
4. Tokarka uniwersalna, typ TUM -25 B, nr fabryczny 1243 rok produkcji 1973. Nr inwentaryzacyjny 92/01/2013 2601,00

Sprzęt będzie dostępny do odebrania dla zainteresowanych od 28.06.2018 r.


1. Organizującym przetarg jest: ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W BIELAWIE, 58-260 Bielawa, ul. Stefana Żeromskiego 41,
tel. 74 8334567, fax.74 8334449, e-mail: zs-bielawa@wp.pl

2. Miejsce przeprowadzenia przetargu: ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W BIELAWIE,58-260 Bielawa, ul. Stefana Żeromskiego 41, pok.101a.
3. Termin przetargu: Otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszych ofert dokona komisja przetargowa w dniu 21.06.2018 r. o godz. 1200 powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

4. Zainteresowani zakupem wymienionych wyżej składników majątku ruchomego, mogą zapoznać się z jakością oraz stanem technicznym przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie ul. Stefana Żeromskiego 41a, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w godz. 8ºº-14ºº

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :
Złożenie pisemnej oferty w sekretariacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie ul. Żeromskiego 41, pokój 101, I piętro, w terminie do dnia 21.06.2018 r. do godz. 11.45, w zaklejonej kopercie z napisem „OFERTA NA ZAKUP SPRZĘTU MECHANICZNEGO" W kopercie mogą znajdować się oferty zakupu kilku pozycji. Oferty złożone po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.


Oferta winna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta;
2) rodzaj maszyny, urządzenia;
3) proponowaną cenę netto nabycia;
4) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu;
5) potwierdzenie wpłaty wadium.

6. Wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej można dokonać na konto Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie nr 77 9527 0007 0026 1036 2000 0009 Bank Spółdzielczy o/Dzierżoniów lub w kasie szkoły. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej lub, którego oferta zostanie przyjęta, a uchyli się on od uregulowania należności i odbioru maszyny, urządzenia. Wadium wpłacone przez nabywcę, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

7. Termin związania ofertą: ustala się na 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

8. Rozstrzygnięcie przetargu: w przetargu wygrywa oferent, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą od ceny wywoławczej. W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuje tę samą najwyższą cenę komisja przetargowa, bezpośrednio po otwarciu ofert, kontynuuje przetarg w formie licytacji ustnej postąpienie wynosi nie mniej niż 100,00 zł. Wygrywa oferent, który zaoferuje najwyższą cenę.

9. Nabycie urządzenia: odbiór maszyn i urządzeń możliwy będzie po uregulowaniu należności (cena netto + VAT), od 28.06.2018 r. W przypadku nieuregulowania należności, wiążąca jest kolejna najkorzystniejsza oferta dla sprzedającego.

10. Odbiór maszyn i urządzeń musi nastąpić w terminie 28.06 do 03.07.2018 r. W przypadku przekroczenia terminu nabywca pokrywa koszty składowania.

11. Demontaż, transport wewnętrzny oraz zewnętrzny po stronie nabywcy.

12. Unieważnienie przetargu: Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury przetargowej bez podania przyczyn.

13. Kontakt: osobą uprawniona do kontaktów z oferentami jest referent ds. techniczno -gospodarczych Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie: Mirosław Ziemak - w siedzibie organizatora przetargu pok. 104 lub telefonicznie 74 8334567 wew. 35 w godz. 8ºº-14ºº.
Bielawa dnia 07.05.2018 r.
Protokół Komisji Przetargowej


Komisja powołana Zarządzeniem nr 11/2018 z dnia 04.05.2018 r. przez Dyrektora Szkoły do przeprowadzenia przetargu na zbędne składniki majątku ruchomego Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, na posiedzeniu w dniu 07.05.2018 r. o godz. 12.00 stwierdziła, że:
w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 24.05.2018 r. dotyczącego sprzętu w II przetargu
Lp. Nazwa sprzętu Cena w zł ( netto )
1. Wiertarka uniwersalna, marki Made In USSR, typ 2H135, nr fabryczny 80345 brak daty produkcji. 3 983,00
2. Wiertarka uniwersalna marki ZPM H. Cegielski – Poznań typ WRS 25/08 nr fabryczny 3840/22479, rok produkcji 1972 4390,00
3. Tokarka kłowa uniwersalna, marki Andrychowska Fabryka Maszyn typ TUE-40 nr fabryczny 4968, rok produkcji 1964 3089,00
4. Tokarka uniwersalna szybkobieżna, marki ZTM Zakłady Mechaniczne Tarnów, typ TUB-32, nr fabryczny 4521, rok produkcji 1972 3496,00

Oraz sprzętu w I przetargu
Lp. Nazwa sprzętu Cena (netto zł)
1. Frezarka pionowa, typ FYC-25 Nr fabryczny 0806 remont główny 10.1977 nr inwentarzowy 6464/11/2012 3 252,00
2. Frezarka narzędziowa, typ FNC-25, nr fabryczny1140, rok produkcji 1968. Nr inwentarzowy 94/01/2013 3 658,00
3. Tokarka uniwersalna szybkobieżna, typ TUD-50 nr fabryczny 27611, rok produkcji 1971 Nr inwentaryzacyjny 90/01/2013 3 821,00
4. Tokarka kłowa uniwersalna , typ TUE- 40 nr fabryczny 0389, rok produkcji 1964, Nr inwentaryzacyjny 6473/11/2016 2 927,00
5. Tokarka uniwersalna, typ TUM -25 B, nr fabryczny 1243 rok produkcji 1973. Nr inwentaryzacyjny 92/01/2013 3 252,00

wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki przystąpienia do przetargu.
1. Oferta dotyczy Frezarki pionowej, typ FYC-25 Nr fabryczny 0806 remont główny 10.1977 nr inwentarzowy 6464/11/2012.
2. Ofertę złożyła firma PPHU Damian Komaniecki Wawrzeńczyce, ul. Kątecka 16,
55-081 Mietków na kwotę - 4500,00 zł netto.
3. Oferta została zaakceptowana.
Po sporządzeniu protokołu Komisja zakończyła pracę.
Podpisy Komisji:
l. Przewodniczący –Mirosław Ziemak ……………………………………
2. Członek - Elżbieta Dul ……………………………………………………….
3. Członek- Agata Stiepańczuk ………………………………………………….


Bielawa, dnia 24.04.2018 r.


OGŁOSZENIE
o zbyciu zbędnego sprzętu stanowiącego majątek ruchomy
Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia zawodowego w Bielawie,
w formie przetargu pisemnegoDyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie informuje, że posiada do zbycia:
- w formie II przetargu pisemnego następujące zbędne składniki majątku ruchomego:

Lp. Nazwa sprzętu Cena w zł ( netto )
1. Wiertarka uniwersalna, marki Made In USSR, typ 2H135, nr fabryczny 80345 brak daty produkcji. 3 983,00
2. Wiertarka uniwersalna marki ZPM H. Cegielski – Poznań typ WRS 25/08 nr fabryczny 3840/22479, rok produkcji 1972 4390,00
3. Tokarka kłowa uniwersalna, marki Andrychowska Fabryka Maszyn typ TUE-40 nr fabryczny 4968, rok produkcji 1964 3089,00
4. Tokarka uniwersalna szybkobieżna, marki ZTM Zakłady Mechaniczne Tarnów, typ TUB-32, nr fabryczny 4521, rok produkcji 1972 3496,00


- oraz w formie I przetargu pisemnego następujące zbędne składniki majątku ruchomego:
Lp. Nazwa sprzętu Cena (netto zł)
1. Frezarka pionowa, typ FYC-25 Nr fabryczny 0806 remont główny 10.1977 nr inwentarzowy 6464/11/2012 3 252,00
2. Frezarka narzędziowa, typ FNC-25, nr fabryczny1140, rok produkcji 1968. Nr inwentarzowy 94/01/2013 3 658,00
3. Tokarka uniwersalna szybkobieżna, typ TUD-50 nr fabryczny 27611, rok produkcji 1971 Nr inwentaryzacyjny 90/01/2013 3 821,00
4. Tokarka kłowa uniwersalna , typ TUE- 40 nr fabryczny 0389, rok produkcji 1964, Nr inwetaryzacyjny 6473/11/2016 2 927,00
5. Tokarka uniwersalna, typ TUM -25 B, nr fabryczny 1243 rok produkcji 1973. Nr inwentaryzacyjny 92/01/2013 3 252,00

Sprzęt z I przetargu będzie dostępny do odebrania dla zainteresowanych po 29.06.2018 r.


1. Organizującym przetarg jest: ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W BIELAWIE, 58-260 Bielawa, ul. Stefana Żeromskiego 41,tel. 74 8334567, fax.74 8334449, e-mail: zs-bielawa@wp.pl

2. Miejsce przeprowadzenia przetargu: ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W BIELAWIE,58-260 Bielawa, ul. Stefana Żeromskiego 41, pok.101a.


3. Termin przetargu: Otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszych ofert dokona komisja przetargowa w dniu 07.05.2018 r. o godz. 1200 powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

4. Zainteresowani zakupem wymienionych wyżej składników majątku ruchomego, mogą zapoznać się z jakością oraz stanem technicznym przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie ul. Stefana Żeromskiego 41a, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w godz. 8ºº-14ºº

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :
Złożenie pisemnej oferty w sekretariacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie ul. Żeromskiego 41, pokój 101, I piętro, w terminie do dnia 07.05.2018 r. do godz. 11.45, w zaklejonej kopercie z napisem „OFERTA NA ZAKUP SPRZĘTU MECHANICZNEGO" W kopercie mogą znajdować się oferty zakupu kilku pozycji. Oferty złożone po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.


Oferta winna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta;
2) rodzaj maszyny, urządzenia;
3) proponowaną cenę netto nabycia;
4) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu;
5) potwierdzenie wpłaty wadium.

6. Wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej można dokonać na konto Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie nr 77 9527 0007 0026 1036 2000 0009 Bank Spółdzielczy o/Dzierżoniów lub w kasie szkoły. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej lub, którego oferta zostanie przyjęta, a uchyli się on od uregulowania należności i odbioru maszyny, urządzenia. Wadium wpłacone przez nabywcę, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

7. Termin związania ofertą: ustala się na 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Rozstrzygnięcie przetargu: w przetargu wygrywa oferent, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą od ceny wywoławczej. W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuje tę samą najwyższą cenę komisja przetargowa, bezpośrednio po otwarciu ofert, kontynuuje przetarg w formie licytacji ustnej postąpienie wynosi nie mniej niż 100,00 zł. Wygrywa oferent, który zaoferuje najwyższą cenę.

9. Nabycie urządzenia: odbiór maszyn i urządzeń możliwy będzie po uregulowaniu należności (cena netto + VAT), w terminie do trzech dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieuregulowania należności, wiążąca jest kolejna najkorzystniejsza oferta dla sprzedającego.


10. Odbiór maszyn i urządzeń powinien nastąpić w terminie do 10 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, z wyjątkiem sprzętu z I przetargu, który dostępny będzie do odbioru po 29.06 2018 r. W przypadku przekroczenia terminu nabywca pokrywa koszty składowania.

11. Demontaż, transport wewnętrzny oraz zewnętrzny po stronie nabywcy.

12. Unieważnienie przetargu: Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury przetargowej bez podania przyczyn.

13. Kontakt: osobą uprawniona do kontaktów z oferentami jest referent ds. techniczno -gospodarczych Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie: Mirosław Ziemak - w siedzibie organizatora przetargu pok. 104 lub telefonicznie 74 8334567 wew. 35 w godz. 8ºº-14ºº.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie na stanowisko
głównego księgowegoDyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie informuje, że dokumenty aplikacyjne na ww. stanowisko złożyła

Pani Dorota Jurczak zamieszkała w Bielawie
i w wyniku zakończenia procedury naboru kandydatura została zaakceptowana.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatura Pani Doroty Jurczak spełniła oczekiwania Komisji Rekrutacyjnej.
Pani Dorota Jurczak spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Zastosowane techniki i metody naboru pokazały, że kandydatka posiada kompetencje i umiejętności przydatne w pracy na stanowisku, o które się ubiegała. Zaprezentowała wysoki poziom wiedzy merytorycznej z wymaganego w ogłoszeniu zakresu.

Ireneusz Rutowicz – przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Bielawa, 27.03.2018 r.
Bielawa dnia 15.03.2018 r.


Protokół Komisji Przetargowej


Komisja powołana Zarządzeniem nr 1/2013 z dnia 17.01.2013 r. przez Dyrektora Szkoły do przeprowadzenia przetargu na zbędne składniki majątku ruchomego Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, na posiedzeniu w dniu 15.03.2018 r. o godz. 12.00 stwierdziła, że:
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu z dnia 07.03.2018 r. dotyczącego:

Lp. Nazwa sprzętu Cena w zł ( netto )
1. Wiertarka uniwersalna, marki Made In USSR, typ 2H135, nr fabryczny 80345 brak daty produkcji. 3 983,00
2. Wiertarka uniwersalna marki ZPM H. Cegielski – Poznań typ WRS 25/08 nr fabryczny 3840/22479, rok produkcji 1972 4390,00
3. Tokarka kłowa uniwersalna, marki Andrychowska Fabryka Maszyn typ TUE-40 nr fabryczny 4968, rok produkcji 1964 3089,00
4. Tokarka uniwersalna szybkobieżna, marki ZTM Zakłady Mechaniczne Tarnów, typ TUB-32, nr fabryczny 4521, rok produkcji 1972 3496,00

nie wpłynęła żadna oferta, wobec powyższego przetarg zostaje unieważniony.
Po sporządzeniu protokołu Komisja zakończyła pracę.

Podpisy Komisji:

l. Przewodniczący – Grzegorz Raganowicz ……………………………………
2. Członek - Elżbieta Dul ……………………………………………………….
3. Członek- Mirosław Ziemak ………………………………………………….

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie,
58-260 Bielawa, ul. Stefana Żeromskiego 41,
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Głównego Księgowego


I. Wymiar etatu – pełny etat.

II. Odpowiedzialność na ww. stanowisku
Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, jest pracownik, któremu dyrektor jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:
1) prowadzenia rachunkowości jednostki;
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywania wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

III. Wymagania niezbędne: (wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
Głównym księgowym, (z zastrzeżeniem art. 54 ust. 9 ustawy), może być osoba, która:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym
do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

IV. Wymagania dodatkowe
1) minimum 7 letni staż pracy;
2) co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku głównego księgowego w jednostkach oświatowych;
3) znajomość programów finansowo-księgowych;
4) znajomość rachunkowości budżetowej i obowiązujących w niej zasad;
5) umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
6) sumienność, dokładność, odpowiedzialność;
7) umiejętności pracy w zespole;
8) umiejętności rozwiązywania problemów;
9) umiejętności obsługi komputera i urządzeń biurowych.

V. Zakres wykonywanych zadań:
1) prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej,
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
4) kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
5) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych;
6) opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki;
7) kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych, dokonywanie przelewów;
8) dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych;
9) prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej;
10) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;
11) wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

VI. Informacja o warunkach pracy:
1) norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin;
2) norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin;
3) wynagrodzenie za pracę wypłacane jest raz w miesiącu do 30-go dnia każdego miesiąca;
4) możliwe rozpoczęcie pracy od maja 2018 r.

VII. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
4) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;
5) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu;
6) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
7) oświadczenie o stanie zdrowia;
8) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
9) oświadczenie o niekaralności, z zobowiązaniem do przedłożenia z Krajowego Rejestru Karnego zaświadczenia o niekaralności – w chwili przyjęcia do pracy.

VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1) Termin: do 19 marca 2018 r. godzina 14.00.
2) Sposób:
Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Nabór na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.
3) Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w sekretariacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, ul. Stefana Żeromskiego 41 lub przesłać za pośrednictwem poczty. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

IX. Inne informacje
1) Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).
2) O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).
3) Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
4) Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.03.2018 r. o godz. 14.15.
5) Zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224, z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.
6) Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.
7) Dyrektor ZSiPKZ w Bielawie telefonicznie zaprosi kandydatów wybranych spośród ofert
na rozmowy kwalifikacyjne.
8) Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.
9) Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.
10) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.pow.dzierzoniow.pl/pl/bip/oswiata/zswb/ i na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie przy ul. Stefana Żeromskiego 41, 58-260 Bielawa, w terminie do dnia 28.03.2018 r.
11) Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, w lutym 2017 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
w Bielawie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
www.bip.pow.dzierzoniow.pl/pl/bip/oswiata/zswb/
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 748334567 wewn. 35 – p. Elżbieta Dul.

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Zatwierdzam
Ireneusz Rutowicz
Dyrektor ZSiPKZ w BielawieBielawa, dnia 07.03.2018 r.

OGŁOSZENIE
o zbyciu zbędnego sprzętu stanowiącego majątek ruchomy
Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia zawodowego w Bielawie,
w formie przetargu pisemnegoDyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie informuje, że posiada do zbycia w formie przetargu pisemnego następujące zbędne składniki majątku ruchomego:

Lp. Nazwa sprzętu Cena w zł ( netto )
1. Wiertarka uniwersalna, marki Made In USSR, typ 2H135, nr fabryczny 80345 brak daty produkcji. 3 983,00
2. Wiertarka uniwersalna marki ZPM H. Cegielski – Poznań typ WRS 25/08 nr fabryczny 3840/22479, rok produkcji 1972 4390,00
3. Tokarka kłowa uniwersalna, marki Andrychowska Fabryka Maszyn typ TUE-40 nr fabryczny 4968, rok produkcji 1964 3089,00
4. Tokarka uniwersalna szybkobieżna, marki ZTM Zakłady Mechaniczne Tarnów, typ TUB-32, nr fabryczny 4521, rok produkcji 1972 3496,00


1. Organizującym przetarg jest: ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W BIELAWIE, 58-260 Bielawa, ul. Stefana Żeromskiego 41,
tel. 74 8334567, fax.74 8334449, e-mail: zs-bielawa@wp.pl

2. Miejsce przeprowadzenia przetargu: ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W BIELAWIE,58-260 Bielawa, ul. Stefana Żeromskiego 41, pok.101a.

3. Termin przetargu: Otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszych ofert dokona komisja przetargowa w dniu 15.03.2018 r. o godz. 1200 powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

4. Zainteresowani zakupem wymienionych wyżej składników majątku ruchomego, mogą zapoznać się z jakością oraz stanem technicznym przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie ul. Stefana Żeromskiego 41a , po wcześniejszym ustaleniu terminu w godz. 8ºº-14ºº

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :
Złożenie pisemnej oferty w sekretariacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie ul. Żeromskiego 41, pokój 101, I piętro, w terminie do dnia 15.03.2018 r. do godz. 11.45, w zaklejonej kopercie z napisem „OFERTA NA ZAKUP SPRZĘTU MECHANICZNEGO" W kopercie mogą znajdować się oferty zakupu kilku pozycji. Oferty złożone po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.


Oferta winna zawierać:
1) Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta;
2) Rodzaj maszyny, urządzenia;
3) Proponowaną cenę netto nabycia;
4) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu;
5) Potwierdzenie wpłaty wadium.

6. Wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej można dokonać na konto Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie nr 77 9527 0007 0026 1036 2000 0009 Bank Spółdzielczy o/Dzierżoniów lub w kasie szkoły. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej lub, którego oferta zostanie przyjęta, a uchyli się on od uregulowania należności i odbioru maszyny, urządzenia. Wadium wpłacone przez nabywcę, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

7. Termin związania ofertą: ustala się na 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Rozstrzygnięcie przetargu: w przetargu wygrywa oferent, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą od ceny wywoławczej. W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuje tę samą najwyższą cenę komisja przetargowa, bezpośrednio po otwarciu ofert, kontynuuje przetarg w formie licytacji ustnej postąpienie wynosi nie mniej niż 100,00 zł. Wygrywa oferent, który zaoferuje najwyższą cenę.

9. Nabycie urządzenia: odbiór maszyn i urządzeń możliwy będzie po uregulowaniu należności(cena netto + VAT), w terminie do trzech dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieuregulowania należności, wiążąca jest kolejna najkorzystniejsza oferta dla sprzedającego

10. Odbiór maszyn i urządzeń powinien nastąpić w terminie do 10 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku przekroczenia terminu nabywca pokrywa koszty składowania.

11. Demontaż, transport wewnętrzny oraz zewnętrzny po stronie nabywcy.

12. Unieważnienie przetargu: Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury przetargowej bez podania przyczyn.

13. Kontakt: osobą uprawniona do kontaktów z oferentami jest referent ds. techniczno -gospodarczych Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
: Mirosław Ziemak - w siedzibie organizatora przetargu pok. 104 lub telefonicznie
74 8334567 wew. 35 w godz. 8ºº-14ºº.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie na stanowisko

referent ds. administracyjnych


Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie informuje,
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Agata Stiepańczuk zamieszkała w Bielawie


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatura Pani Agaty Stiepańczuk spełniła oczekiwania Komisji Rekrutacyjnej.
Pani Agata Stiepańczuk spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Zastosowane techniki i metody naboru pokazały, że kandydatka posiada kompetencje
i umiejętności przydatne w pracy na stanowisku, o które się ubiegała. Zaprezentowała wysoki poziom wiedzy merytorycznej z wymaganego w ogłoszeniu zakresu.


Ireneusz Rutowicz – przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Bielawa, 22.02.2018 r.

Osoba odpowiedzialna za treść: Ireneusz Rutowicz
Data modyfikacji: 2018/08/20 12:49:54
Redaktor: Agata Stiepańczuk