Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

 

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 102, poz. 1580 (31 maja 2010r.)

 


Zmiany uchwały:

XXXI/223/13 z dnia 23 kwietnia 2013r.


 

UCHWAŁA NR XLVI/282/10

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

z dnia 27 kwietnia 2010r.

 

 

w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2, ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami ), Rada Powiatu Dzierżoniowskiego uchwala co następuje:

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Przyjmuje się lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych młodzieżowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Dzierżoniowski, zwany dalej „Programem”.

 

§ 2

 

Celem Programu jest:

1)     stymulowanie aktywności młodych ludzi w procesie pozyskiwania wiedzy,

2)     promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce, kulturze i sporcie, osiąganych przez uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski,

3)     materialne wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów w danym roku szkolnym i tym samym ułatwienie im dostępu do edukacji oraz dóbr kultury,

4)     zwiększenie motywacji uczniów do rozszerzania wiedzy poza program nauczania oraz rozwijania swoich umiejętności i zdolności,

5)     zachęcenie uczniów do reprezentowania Powiatu Dzierżoniowskiego w konkursach, zawodach i olimpiadach na szczeblach ponadpowiatowych.

Program ma doprowadzić do wzrostu aspiracji edukacyjnych młodzieży oraz wzmacniać poczucie własnej wartości w społeczności powiatu dzierżoniowskiego.

 

§ 3

 

Program realizuje się poprzez:

1)     Program stypendialny dla uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „ZŁOTY PRYMUS”,

2)     Program promujący wybitne osiągnięcia uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „ZŁOTY TALENT”,

3)     Program motywacyjny dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych „ZŁOTA NADZIEJA”.


Rozdział II

Program stypendialny dla uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

„ZŁOTY PRYMUS

 

§ 4

 

Program stypendialny dla uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „ZŁOTY PRYMUS” realizowany jest poprzez przyznawanie uczniom jednorazowych stypendiów „ZŁOTY PRYMUS”.

 

§ 5

 

Stypendium „ZŁOTY PRYMUS” otrzymują uczniowie, którzy w danym roku szkolnym:

1)     uczęszczali do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej młodzieżowej kończącej się egzaminem maturalnym, dla których organem prowadzącym jest Powiat Dzierżoniowski;

2)     uzyskali w danym roku szkolnym średnią ocen końcoworocznych:

-    co najmniej 5,2 w przypadku uczniów gimnazjum,

-    co najmniej 5,0 w przypadku uczniów liceum ogólnokształcącego,

-    co najmniej 4,75 w przypadku uczniów technikum;

3)     uzyskali wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania.

 

§ 6

 

1.      Stypendium „ZŁOTY PRYMUS” dla uczniów uzdolnionych przyznaje się jednorazowo za okres roku szkolnego, w którym zaistniały warunki do jego uzyskania.

2.      Wysokość stypendium „ZŁOTY PRYMUS” uzależniona jest od przewidzianych na ten cel środków finansowych w budżecie powiatu oraz od liczby złożonych wniosków.

3.      Wysokość stypendium „ZŁOTY PRYMUS” dla jednego ucznia wynosi nie więcej niż 500,00 zł.

 

§ 7

 

Wniosek o stypendium „ZŁOTY PRYMUS” dla ucznia zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną składa dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 8

 

Stypendium „ZŁOTY PRYMUS” wręczane jest podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w obecności przedstawicieli samorządu powiatowego.

 

Rozdział III

Program promujący wybitne osiągnięcia uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

"ZŁOTY TALENT"

§ 9

 

1.      Program promujący wybitne osiągnięcia uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  "ZŁOTY TALENT" realizowany jest poprzez przyznawanie uczniom stypendiów jednorazowych „Złoty Talent”.

2.      Stypendium „Złoty Talent” przyznawane jest uczniom, którzy mają wybitne osiągnięcia w dziedzinach: sportowej, artystycznej, kulturalnej, technicznej lub innej określonej dziedzinie wiedzy teoretycznej bądź praktycznej oraz  spełniają kryteria określone w niniejszym rozdziale poniżej.

 

§ 10

 

1.      Stypendium „Złoty Talent” może być przyznane uczniowi, który w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie nagrody:

1)     uczęszcza do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej młodzieżowej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Dzierżoniowski,

2)     uzyskał nieprzeciętne wyniki w rywalizacji sportowej, tzn. jest medalistą indywidualnych lub drużynowych zawodów sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub zajął I-V miejsce w zawodach ogólnopolskich lub międzynarodowych,

3)     uzyskał tytuł laureata olimpiady, konkursu artystycznego (recytatorskiego, plastycznego, muzycznego i in. dziedzin sztuki) co najmniej na szczeblu wojewódzkim,

4)     prezentuje własny dorobek twórczy, jest autorem wystawy malarskiej, wieczoru autorskiego, prezentuje swoje prace z zakresu szeroko rozumianej kultury w wydawnictwach i placówkach kulturalno oświatowych,

5)     jest laureatem lub uczestnikiem finału konkursu na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym, lub jest laureatem konkursu na szczeblu wojewódzkim w dziedzinie technicznej,

6)     jest laureatem lub uczestnikiem finału olimpiady, konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego, lub jest laureatem olimpiady, konkursu na szczeblu wojewódzkim w zakresie innej określonej dziedziny wiedzy teoretycznej, bądź praktycznej.

2.      W przypadku uzyskania przez ucznia w danym roku szkolnym kilku osiągnięć uczniowi może być przyznane tylko jedno stypendium „ZŁOTY TALENT”.

 

§ 11

 

Wniosek o stypendium „ZŁOTY TALENT” dla ucznia zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną składa dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, dołączając do niego potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia, o których mowa w §10 ust. 1 niniejszej uchwały.

 

§ 12

1.      Stypendium „ZŁOTY TALENT” przyznaje się jednorazowo za okres roku szkolnego, w którym zaistniały warunki do jej uzyskania.

2.      Wysokość stypendium „ZŁOTY TALENT” uzależniona jest od przewidzianych na ten cel środków finansowych w budżecie powiatu oraz od liczby złożonych wniosków.

3.      Wysokość stypendium „ZŁOTY TALENT” dla jednego ucznia za wybitne osiągnięcia indywidualne wynosi:

-          na szczeblu międzynarodowym nie więcej niż 4 000,00 zł,

-          na szczeblu ogólnopolskim nie więcej niż 2 500,00 zł,

-          na szczeblu wojewódzkim nie więcej niż 1 500,00 zł,

-          za prezentację własnego dorobku twórczego wynosi nie więcej niż 750,00 zł.

4.    Wysokość stypendium „ZŁOTY TALENT” za wybitne sportowe osiągnięcia drużynowe wynosi:

-          na szczeblu międzynarodowym dla członka zwycięskiej drużyny nie więcej niż 250,00 zł,

-          na szczeblu ogólnopolskim dla członka zwycięskiej drużyny nie więcej niż 200,00 zł,

-          na szczeblu wojewódzkim dla członka zwycięskiej drużyny nie więcej niż 100,00 zł.


§ 13

 

Stypendium „ZŁOTY TALENT” wręczane jest wraz z dyplomem na uroczystości zorganizowanej przez Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego.

 

 

Rozdział IV

Program motywacyjny dla  uczniów zasadniczych szkół zawodowych

"ZŁOTA NADZIEJA

§ 14

 

1.      Program motywacyjny dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych "ZŁOTA  NADZIEJA" realizowany jest poprzez przyznawanie uczniom stypendium jednorazowego „Złota Nadzieja”.

2.      Stypendium „ZŁOTA NADZIEJA” przyznawane jest uczniom, którzy spełniają kryteria podane w niniejszym rozdziale poniżej.

 

§ 15

 

Stypendium „ZŁOTA NADZIEJA” może otrzymać uczeń, który w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie nagrody:

1)     uczęszczał do zasadniczej szkoły zawodowej młodzieżowej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Dzierżoniowski;

2)     uzyskał wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania;

3)     uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,0;

4)     angażował się w pracę społeczną na rzecz szkoły lub środowiska.

 

§ 16

 

Wniosek o stypendium „ZŁOTA NADZIEJA” dla ucznia zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną składa dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 17

 

1.    Stypendium „ZŁOTA NADZIEJA” przyznaje się jednorazowo za okres roku szkolnego, w którym zaistniały warunki do jego uzyskania.

2.    Wysokość stypendium „ZŁOTA NADZIEJA” uzależniona jest od przewidzianych na ten cel środków finansowych w budżecie powiatu oraz liczby złożonych wniosków,

3.    Wysokość stypendium „ZŁOTA NADZIEJA” dla jednego ucznia wynosi nie więcej niż 200,00 zł.

 

§ 18

 

Stypendium „ZŁOTA NADZIEJA” wręczane jest podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w obecności przedstawicieli samorządu powiatowego.

 


Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 19

 

1.      Wnioski o przyznanie stypendiów w ramach programów, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały przyjmowane są w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku.

2.      Wnioski, o których mowa w ust. 1 należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27, pokój nr 1.

 

§ 20

 

Wyboru beneficjentów programów oraz ustalenia wysokości stypendiów dokonuje Zarząd Powiatu.

 

§ 21

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego.

 

§ 22

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2010r.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Mateusz Cegiełka


 

 


 

 

 

Uzasadnienie

 

         Zgodnie z art. 90t ust 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć lokalne programy wspierania edukacji dzieci i młodzieży, na realizację których przeznaczają środki własne.

         Podniesienie jakości edukacji i dostosowanie jej do standardów europejskich jest jednym z celów strategicznych przyjętej przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego „Strategii rozwoju oświaty powiatu dzierżoniowskiego na lata 2005-2019”.  W związku z powyższym wśród priorytetów działań w wyżej wymienionym zakresie znalazł się zamysł stworzenia systemu stypendialnego wspierającego uczniów zdolnych.

         Program stypendialny, stanowiący zasadniczą treść niniejszej uchwały, został skierowany do uczniów  wszystkich typów szkół młodzieżowych, dla których Powiat Dzierżoniowski jest organem prowadzącym. Pozwala docenić osiągnięcia szkolne zarówno gimnazjalistów jaki i uczniów zasadniczych szkół zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych jednostek, które odznaczają się wybitnymi talentami w określonych dziedzinach wiedzy, kultury, sztuki i sportu.

         Mając powyższe na uwadze zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu

/-/ Janusz Guzdek

 

Załączniki w plikach do pobrania

Pliki do pobrania:
     ikonka   2010br282z01.doc
     ikonka   2010br282z02.doc
     ikonka   2010br282z03.docUwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Dragan
Data modyfikacji: 2013/04/26 08:07:32
Redaktor: Angelika Pompa