Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Uchwała Nr X/88/07

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

z dnia 28 sierpnia 2007 roku

 

 

w sprawie przekształcenia

„Powiatowego Centrum Doradztwa Edukacyjnego”

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu Dzierżoniowskiego uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.      Z dniem 1 września 2007r. dokonuje się przekształcenia zespołu placówek pod nazwą „Powiatowe Centrum Doradztwa Edukacyjnego” z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Parkowa 2, w ten sposób, że w skład tego zespołu włącza się Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Dzierżoniowie.

2.      Zespół placówek, o którym mowa w ust. 1 otrzymuje nazwę „Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie”.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 września 2007r.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Mateusz Cegiełka

 UZASADNIENIE

 

Brak zgody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na rozwiązanie Powiatowego Centrum Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie oraz likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli wchodzącego w jego skład zobligował Zarząd Powiatu do ponownego przeanalizowania funkcjonowania PCDE w Dzierżoniowie.

Po konsultacjach z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu uznano, że zmiana organizacyjna mająca na celu włączenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dzierżoniowie do zespołu placówek, które tworzą Powiatowe Centrum Doradztwa Edukacyjnego, a tym samym utworzenie Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie stworzy możliwość dokonania oszczędności w wydatkach przeznaczanych do tej pory na funkcjonowanie PCDE jako niezależnej placówki oświatowej, a jednocześnie przyczyni się do właściwej realizacji przez Powiat Dzierżoniowski zapisów Ustawy Karta Nauczyciela dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli, a konkretnie treści art. 70a ust.1, 2 i 2a (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674) poprzez:

-          przekazanie do szkół i placówek oświatowych, dla których powiat jest organem prowadzącym, środków finansowych przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli,

-          zapewnienie funkcjonowania w powiecie doradztwa metodycznego realizowanego przez doradców metodycznych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego, przy jednoczesnej racjonalizacji wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie PCDE.

 

Zmniejszenie wydatków będzie w głównej mierze wynikać z reorganizacji zatrudnienia, tj.:

-          likwidacji jednego stanowiska dyrektorskiego,

-          restrukturyzacji zatrudnienia pracowników administracji i obsługi.

 

Powstanie placówki oświatowej, która będzie łączyć zadania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej da możliwość wypracowania nowej jakości usług z zakresu poradnictwa pedagogiczno- psychologicznego i edukacyjnego, świadczonych mieszkańcom powiatu dzierżoniowskiego poprzez ich konsolidację. Podobne inicjatywy realizowane są z powodzeniem w innych powiatach województwa dolnośląskiego, np.: złotoryjskim, oławskim, polkowickim, górowskim, głogowskim. W tym miejscu należy podkreślić bardzo dobre kontakty Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dzierżoniowie zarówno z placówkami oświatowymi całego powiatu, jak i władzami jednostek samorządowych. Praca Poradni cieszy się w naszym środowisku lokalnym doskonałą opinią i niewykluczone, że ten fakt przyczyni się także do pozytywnego postrzegania przez gminy pracy ośrodka doskonalenia nauczycieli, który jednocześnie będzie miał szansę na rozszerzenie doradztwa o obszar szkolnictwa specjalnego i pracy z uczniem niepełnosprawnym, także w szkołach masowych.

Opisywana powyżej zmiana organizacyjna wiąże się z koniecznością ogłoszenia konkursu na kandydata na dyrektora tworzonego Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie. W związku z tym po przyjęciu uchwały w przedmiotowej sprawie przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego, Zarząd Powiatu odwoła ze stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej panią Elżbietę Pasek i powierzy jej pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.

 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu

/-/ Janusz Guzdek Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Dragan
Data modyfikacji: 2007/08/29 09:48:03
Redaktor: Angelika Pompa