Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Uchwała Nr XIV/122/07

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

z dnia 28 grudnia 2007 roku

 

 

 w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego

„Bezpieczna Gmina- Bezpieczny Powiat”

 

 

Na podstawie art.12 pkt 9 b w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 15 i 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Dzierżoniowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uznając konieczność podejmowania wszelkich przedsięwzięć służących poprawie bezpieczeństwa przyjmuje się do realizacji Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczna Gmina- Bezpieczny Powiat”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Traci moc Uchwała Nr XVI/99/2000 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 stycznia 2000 roku w sprawie przyjęcia Programu „Bezpieczna Gmina- Bezpieczny Powiat”.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Mateusz Cegiełka

 


UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 12 pkt 9 b, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami) uchwalenie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, należy do wyłącznej właściwości rady powiatu.

W celu realizacji zadań w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, została utworzona Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, której przewodniczy Starosta. Do jej zadań należy między innymi przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (art. 38a ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym).

Funkcjonujący w ramach ww. komisji program w latach 2000- 2007 zdezaktualizował się na tyle, iż wystąpiła potrzeba opracowania go w nowej formule.

Na przestrzeni minionych lat program był modyfikowany, by skuteczniej przeciwdziałać narastającym problemom oraz by dostosować go do nowych uregulowań prawnych.

W roku bieżącym weszła w życie nowa ustawa o Zarządzaniu Kryzysowym Dz.U. z 2007r Nr 89 poz. 590 oraz  wystąpiła możliwość pozyskania środków finansowych na wsparcie „powiatowego programu…” w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. W związku z powyższym opracowano nową wersję programu.

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu

/-/ Janusz Guzdek

 

Załącznik w pliku do pobrania

Pliki do pobrania:
     ikonka   2007br122z01.docUwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Dragan
Data modyfikacji: 2007/12/31 13:53:45
Redaktor: Angelika Pompa