Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
UCHWAŁA Nr XVI/119/11
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 27 grudnia 2011 roku
 
 
w sprawie przyjęcia Programu Zdrowotnego Powiatu Dzierżoniowskiego na lata 2012-2017
 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 8 i art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Dzierżoniowskiego uchwala co następuje:
 
 
§ 1
 
Przyjmuje się Program Zdrowotny Powiatu Dzierżoniowskiego na lata 2012-2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Jacek Grzebieluch  

 


Uzasadnienie

 
„Program Zdrowotny Powiatu Dzierżoniowskiego na lata 2012-2017”, w którym zostały określone cele i kierunki działań w zakresie realizacji programów zdrowotnych jest kontynuacją „Programu w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki Powiatu Dzierżoniowskiego na lata 2006-2011”.
Przedstawione w Programie cele zostały ustalone na podstawie danych statystycznych dotyczących naszego regionu oraz rzeczywistych potrzeb ludności Powiatu Dzierżoniowskiego.
Celem strategicznym „Programu …” jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego, poprawa stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego, podniesienie świadomości zdrowotnej społeczeństwa oraz upowszechnienie wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia i możliwościach oddziaływania na własne zdrowie, zmniejszenie różnic w zdrowiu i dostępności do świadczeń zdrowotnych w Powiecie Dzierżoniowskim, poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności do badań.
Określone w „Programie …” cele operacyjne będą stanowiły podstawę do opracowywania konkretnych programów zdrowotnych, które – po zaopiniowaniu przez Agencję Rozwoju Technologii Medycznych – będą wdrażane do realizacji.
Środki finansowe na realizację poszczególnych celów w głównej mierze pochodziły będą z zasobów samorządu powiatowego, możliwe jest również pozyskiwanie środków zewnętrznych.
Badania wykonywane w ramach programów zdrowotnych będą wykonywane bezpłatnie dla mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego i będą dawały możliwość sprawdzenia stanu swojego zdrowia. Cele operacyjne „Programu …” mogą pokrywać się z zadaniami wpisanymi w podstawową opiekę zdrowotną, jednak – jak wynika z informacji uzyskiwanych od pacjentów – często napotykają się z utrudnieniami, wynikającymi min. ze zbyt niskich limitów określanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Zapotrzebowanie na wykonywanie badań przesiewowych, szczególnie w zakresie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych, jest bardzo wysokie i realizatorzy programów nie mają żadnego problemu z naborem chętnych.
W „Programie …” został zamieszczony cel operacyjny „Propagowanie stylu życia zmniejszającego ryzyko chorób cywilizacyjnych”, który w sposób szczególny odnosi się do dzieci i młodzieży. W ramach realizacji tego celu działania winny być nakierowane na dzieci i młodzież, na ukazanie im prozdrowotnego stylu życia a także zapobieganie patologiom związanym z uzależnieniem.
Mając na uwadze zdrowie, rozwój i dobre samopoczucie mieszkańców naszego Powiatu konieczne jest wdrażanie inicjatyw, które będą w przyszłości przynosiły wymierne efekty w postaci społeczeństwa zdrowe i dbające o swoje zdrowie. W tym celu należy podejmować działania promujące zdrowy styl życia i zwiększenie świadomości prozdrowotnej społeczności lokalnej.
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Janusz Guzdek
 
Załącznik w pliku do pobrania

Pliki do pobrania:
     ikonka   2011br119z01.docUwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Dragan
Data modyfikacji: 2011/12/29 11:24:07
Redaktor: Angelika Pompa